Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de provisió M-51/16: infermer - GS Residencials d'Estades Temporals i Respir
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Planificació de Recursos Humans

ANUNCI

La Diputació de Barcelona convoca la provisió pel sistema de concurs de mèrits d'una destinació del lloc d'infermer ambhorari Torn Tarda (TTG) adscrita a l'Oficina de Gestió Assistencial (Gerència de Serveis Residencials d'EstadesTemporals i Respir) ? convocatòria M-51/16, de conformitat amb el que disposen les bases corresponents.

Cal que les persones que concorrin a aquesta convocatòria pública reuneixin els següents requisits:

a) Ser funcionari de carrera d'aquesta corporació o personal laboral fix de la Diputació de Barcelona.

b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa vigent, possibilitiparticipar en aquesta convocatòria.

c) Tenir la categoria en propietat o pertànyer, amb la condició de funcionari de carrera, al subgrup de classificació queespecifiquen les bases.

d) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la destinació que actualment s'ocupi en un lloc de treball en la corporació,amb les salvetats recollides en el Reglament de provisió de llocs de treball de la Diputació de Barcelona.

e) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'adequat desenvolupament de les funcions bàsiques i específiques dellloc de treball a proveir, d'acord amb el que determinen les bases.

Les bases de la convocatòria es troben exposades a la intranet corporativa i al Tauler d'Edictes de la Direcció delsServeis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4. El personal que participi en aquestaconvocatòria ha de presentar sol·licitud normalitzada, juntament amb els documents acreditatius degudament paginats,si és el cas. La sol·licitud ha de lliurar-se per duplicat en el Registre General de la corporació dins el termini de quinzedies hàbils comptadors des del següent dia hàbil a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 28 de novembre de 2016

El cap del Servei de Planificació de Recursos Humans, David Modrego Bretones