Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació relativa a l'adquisició de l'ampliació de la llicència del programari Networker de còpies de seguretat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada per Decret de l'Il·lm. Sr. diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos iSocietat de la Informació de data 18 de novembre de 2016 s'anuncia el procediment obert, amb un únic criteri, d'acordamb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Barcelona / Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: c/ Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Telèfon: 93 402 25 64.

5. Telefax: 93 402 06 47.

6. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

7. Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores i fins el dia 29de desembre de 2016.

9. Número d'expedient: 2016/0008800.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Subministraments.

b) Descripció de l'objecte: Adquisició de l'ampliació de la llicència del programari Networker de còpies de seguretat.

c) Divisió per lots i núm.: No.

d) Lloc de lliurament: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

e) Termini de lliurament: 30 dies a comptar des de la data de formalització del contracte.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 48000000-8.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb un únic criteri.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació:

? Preu de licitació, fins a 100 punts.

4. Valor estimat del contracte: 31.793,13 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost total màxim de licitació.

2

Import: 31.793,13 EUR.

IVA (21)%: 6.676,56 EUR.

Import total: 38.469,69 EUR.

6. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

V

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de ClàusulesAdministratives Particulars.

c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14hores del matí fins el dia 5 de gener de 2017. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina decorreu abans de les 14 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançanttèlex, telegrama o fax al Servei de Contractació.

b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: carrer Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants: No.

f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 15 dies a comptar des de la data d'obertura de lesofertes.

9. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: C/ Londres, 55, planta baixa.

b) Localitat: 08036 Barcelona.

c) Data i hora: 18 de gener de 2017, a partir de les 12:00 h. Obertura del sobre corresponent als criteris avaluables deforma automàtica (sobre 2). Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de publicitat: 400,00 EUR.

11. Data d'enviament de l'anunci en el DOUE: No procedeix.

12. Altres informacions:

a) Condicions especials d'execució: No.

Barcelona, 24 de novembre de 2016

La secretària delegada, Anna Majó Capilla

2