Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació dels serveis d'adaptació gràfica, de text, d'imatges i de contingut, coordinació, producció i impressió dels elements de l'exposició itinerant i reduïda Lola Anglada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada per Decret de l'Il·lm. Sr. diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacionsamb la ciutat de Barcelona de data 18 de novembre de 2016 s'anuncia el procediment obert amb pluralitat de criteris,d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Gabinet de Premsa i Comunicació.

b) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Barcelona / Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: C/ Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Telèfon: 93 402 25 64.

5. Telefax: 93 402 06 47.

6. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

7. Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores i fins el dia 29de desembre de 2016.

9. Número d'expedient: 2016/0003219.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Adaptació gràfica, de text, d'imatges i de contingut, coordinació, producció i impressió delselements expositius, transport i primer muntatge de 2 jocs complets de la nova exposició itinerant i reduïda "LolaAnglada".

c) Divisió per lots i núm.: No.

d) Lloc d'execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

e) Termini d'execució: 3 mesos a comptar des de la formalització del contracte.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 79950000-8.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació:

Criteris que depenen d'un judici de valor:

? Es valorarà, de l'avantprojecte presentat, que sigui una construcció expositiva de fàcil muntatge i desmuntatge, fins a 5punts.

? Es valorarà, de l'avantprojecte presentat, que sigui una construcció expositiva que aporti una estructura modularment versàtil, que s'adapti als diversos espais expositius i que a la vegada tingui coherència estructural pel que fa als continguts i els blocs temàtics que la conformen, fins a 25 punts.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Criteris avaluables de forma automàtica:

? Preu total ofert, fins a 70 punts.

4. Valor estimat del contracte: 24.500,00 EUR, IVA exclòs.

5. Pressupost total màxim de licitació.

Import: 24.500,00 EUR.

IVA (21%): 5.145,00 EUR.

Import total: 29.645,00 EUR.

6. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: No s'exigeix.

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de ClàusulesAdministratives Particulars.

c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14hores del matí fins el dia 5 de gener de 2017. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina decorreu abans de les 14 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançanttèlex, telegrama o fax al Servei de Contractació.

b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: carrer Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants: No.

f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos a comptar des de la data d'obertura de lesofertes.

9. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: C/ Londres, 55, planta baixa.

b) Localitat: 08036 Barcelona.

c) Data i hora: 18 de gener de 2017, a partir de les 12:00 h. Obertura del sobre relatiu als criteris d'adjudicació quedepenen d'un judici de valor (sobre 2). Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de publicitat: 400 EUR.

11. Data d'enviament de l'anunci en el DOUE: No procedeix.

12. Altres informacions:

a) L'obertura del sobre corresponent a la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicacióV

avaluables de forma automàtica (sobre 3), i qualsevol modificació que es pugui produir, es publicarà al tauló d'anuncis

Dimecres, 30 de novembre de 2016

de la web de la Diputació de Barcelona amb una antelació mínima de dos dies:https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis (es podrà consultar telefònicament al núm. 93 402 25 64).

b) Condicions especials d'execució: No.

Barcelona, 24 de novembre de 2016

La secretària delegada, Laura Esquerda Fontanills