Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de subministraments per a l'adquisició d'un bibliobús, totalment equipat, destinat a la Gerència de Serveis de Biblioteques
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI de formalització

De conformitat amb el que disposa l'art. 154 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL3/2011, de 14 de novembre, s'anuncia la formalització del contracte següent:

1.- Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Barcelona/Gerència de Serveis de Biblioteques.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Núm. d'expedient: 2015/0008016.

d) Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

2.- Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Subministraments.

b) Descripció de l'objecte: Adquisició d'un bibliobús, totalment equipat, destinat a la Gerència de Serveis de Biblioteques.

c) Lots: No.

d) CPV(Referència de nomenclatura): 34144760-3.

e) Acord marc: No.

f) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

g) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació:

P.C. de data: 5 d'abril de 2016

BOP de data: 7 d'abril de 2016.

BOE de data: 11 d'abril de 2016.

D.O.U.E. de data: 5 d'abril de 2016.

3.- Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Susceptible de recurs especial: Sí.

4.- Pressupost total màxim de licitació.

a) Import net: 235.537,19 EUR.

b) IVA (21%): 49.462,81 EUR.

c) Import total: 285.000,00 EUR.

5.- Adjudicació.

a) Data: 6 de setembre de 2016.

b) Contractista: TECNOVE SECURITY, SL.

c) Import d'adjudicació: 228.475,00 EUR.

d) IVA (21%): 47.979,75 EUR.

e) Import total: 276.454,75 EUR.

f) Mitjà i data de publicació de l'anunci d'adjudicació:

P.C. de data: 13 de setembre de 2016.

6.- Data de formalització: 21 d'octubre de 2016.

Barcelona, 9 de novembre de 2016

La secretària delegada, Anna Majó Capilla

V