Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Actualització dels preus públics per a l'any 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

ANUNCI

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en sessió celebrada el 15 de novembrede 2016, ha aprovat la proposta de Presidència núm. 11/2016 de la qual es reprodueixen els acords següents:

"Primer.- ACTUALITZAR els preus públics, per a l'any 2017, que es detallen a continuació:

A. PLANTA DE BIOMETANITZACIÓ DE CAN BARBA.

- Preu públic d'utilització de serveis: 54,16 EUR/tona.

- Preu públic per al transport del rebuig: 16,77 EUR/tona.

- Preu públic per a la disposició del rebuig: 33,75 EUR/tona.

En concret, el quadre de preus finals per a l'any 2017 en funció de la caracterització d'impropis és el següent:

Quadre de preus

CÀNONS I TAXES Intervals impropis

Preu públic utilització dels Preu públic per transport i IVA (10%)

Cànon ARC Cost Servei+ impostos

serveis (EUR/tona)

disposició rebuig (EUR/tona)

dipòsit(*)

Preu final (EUR/tona)

0%<i<10%

54,16

4,04

5,82

1,528

65,54

10%<i<15%

54,16

11,26

6,54

4,2593

76,22

15%<i<20%

54,16

14,04

6,82

5,3098

80,33

20%<i<25%

54,16

16,82

7,10

6,3603

84,43

25%<i<30%

54,16

19,60

7,38

7,4108

88,54

+ de 30%

54,16

37,38

9,15

14,134

114,82

(*) La repercussió del cànon sobre la disposició del rebuig del residu municipal, serà la que s'estableixi en cada momentper la normativa aplicable de la Generalitat de Catalunya. En el quadre anterior s'estableix la vigent actualment.

B. TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

- Preu públic d'utilització de serveis: 57,63 EUR/tona.

C. DEIXALLERIA MÒBIL

- Preu públic per a la jornada en dies laborables: 225,72 EUR/jornada, IVA exclòs.

- Preu públic per a la jornada en diumenge: 260,51 EUR/jornada, IVA exclòs".

Contra l'acord d'aprovació de preus públics que és definitiu en via administrativa, es pot interposar en el termini de dosmesos a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest edicte, recurs contenciós administratiu davant el TribunalSuperior de Justícia de Catalunya. No obstant, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'unmes davant d'aquest Consorci.

Es fa públic perquè se'n prengui coneixement.

Terrassa, 18 de novembre de 2016

El president, Ricard Torralba i Llauradó