Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost, plantilla i relació de llocs de treball per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

ANUNCI d'aprovació del pressupost, plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental per al 2017

El Consell Plenari del Consorci, en reunió realitzada en data 15 de novembre de 2016 ha adoptat els acords següents:

"Primer.- APROVAR inicialment ? i en el supòsit d'inexistència de reclamacions i suggeriments, definitivament ? elPressupost General del Consorci per a l'any 2017, que presenta el resum per capítols següent:

ESTAT D'INGRESSOS.

Capítol.

EUR

A) OPERACIONS CORRENTS.

Impostos directes

0,00

Impostos indirectes 0,00

Taxes i altres ingressos

14.732.603,00

Transferències corrents

2.856.527,80

Ingressos Patrimonials

25.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL.

Alienació inversions reals

0,00

Transferències de capital

5.203.789,54

Actius financers

0,00

Passius financers

0,00

Total pressupost preventiu

22.817.920,34

ESTAT DE DESPESES.

Capítol.

EUR

A) OPERACIONS CORRENTS.

Despeses de personal

556.720,62

Despeses en béns corrents i serveis

15.070.356,88

Despeses financeres

1.838.560,13

Transferències corrents

3,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL.

Inversions reals

331.839,84

Transferències de capital

0,00

Actius financers

0,00

Passius financers

5.020.439,87

Total pressupost preventiu

22.817.920,34

Segon.- APROVAR la plantilla orgànica per a l'any 2017, que s'adjunta a aquest acord.

Tercer.- APROVAR la relació de llocs de treball per l'any 2017, que s'adjunta a aquest acord.

Quart.- TRAMETRE el pressupost aprovat al Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la seva integració en llur pressupost.

Cinquè.- PUBLICAR la plantilla i la relació de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)."

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Plantilla anual de personal.

Any 2017.

1. Personal funcionari

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

CATEGORIA

Grup

Places

Vacants Amortitz.

Observacions

Habilitació de Caràcter Nacional Secretaria

Secretari

A1

Intervenció-Tresoreria Interventor

A1

Administració General

Gerent

Tècnic superior

A1

Com. Serveis.

Aj. Sabadell

Tècnica

Tècnic mitjà

A2

(1p.) interinatge

Administrativa Administrativa

C1

(2p.) interinatge

Aux. Administrativa

C2

Administració Especial

Tècnica

Superior

Llicenciat en Dret

A1

2. Personal laboral

Denominació de la plaça

Grup

Places

Vacants

Amortitz.

Observacions

Tècnic superior. Enginyer/a superior

A1

Tècnic de grau mitjà. Enginyer/a tècnic

A2

3. Personal temporal no estructural

Denominació de la plaça

Grup

Places

Vacants

Amortitz.

Observacions

Titulat superior. Tècnic/a superior

A1

Tècnic de grau mitjà. Tècnic mig

A2

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. ANY 2017.

Denominació del l oc de Denominació de la plaça

ADM

GRUP/SUBG

CD

CE

Provisió Naturalesa

Jornada Efectius

treball

Laboral

Gerent

Gerent

AE/AG

A1

30

44.979,06

Art. 13 EBEP

Secretari/ària

Secretari/ària

HN-AG

A1

- HN

Interventor/a

Interventor/a

HN-AG

A1

- HN

Coordinador/a tècnica

Tècnic/a superior enginyer/a AE

A1

20

26.517,82

F/L

(no estructural)

Cap d'Administració

Tècnic/a mitjà/ana de gestió

AG

A2

22

22.484,14

Tècnic/a superior en Dret

Tècnic superior en Dret

AE

A1

20

20.975,00

Tècnic/a mitjà/ana de Tècnic/a mitjà/ana de gestió AG

A2

20

11.011,70

F gestió pressupostària

Tècnic/a mitjà/ana de Tècnic/a mitjà/ana de gestió AG

A2

20

20.937,70

recursos humans

(no estructural)

Tècnic/a superior Tècnic/a superior enginyer/a

PL

A1

16,517,82

F/L

enginyer/a

Tècnic/a mitjà/ana Tècnic/a mitjà/ana enginyer/a AE

A2

20

22.085,42

F/L

enginyer/a

(no estructural)

Tècnic/a mitjà/ana Tècnic/a mitjà/ana enginyer/a

PL

A2

22.085,42

F/L

enginyer/a

Administratiu/va

Administratiu/va

AG

C1

16

8.197,84

Aux. Administratiu/va

Aux. Administratiu/va

AG

C2

14

7.000,00

AG: Administració General.

AE: Administració Especial.

PL: Personal laboral.

HN: Habilitat nacional.

PROVISIÓ:

C: Concurs-oposició.

NATURALESA:

F: Funcionari/a.

E

L: Laboral.

C

Dimecres, 30 de novembre de 2016

JORNADA:

R: Reduïda.

C: Completa.

En compliment d'allò que assenyala l'article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 25 a 32 del Decret 214/1990,de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, la Plantilla orgànica i laRelació de Llocs de Treball per l'any 2017, s'exposen al públic als efectes que durant el termini de quinze dies hàbils apartir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les persones interessades puguinpresentar les al·legacions i reclamacions que considerin convenients.

La documentació estarà exposada al públic a les dependències del Consorci (situades a la Carretera N-150, Km.15 deTerrassa) i, en cas que no es presenti cap reclamació durant el termini establert, els acords d'aprovació de la Plantillaorgànica i la Relació de Llocs de Treball, esdevindran definitius sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

Terrassa, 18 de novembre de 2016

El president, Ricard Torralba i Llauradó