Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient núm. 3/2016, de modificació de crèdits, dins el pressupost de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

ANUNCI

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en sessió celebrada el passat 15 denovembre de 2016, va aprovar l'expedient núm. 3/2016, de modificació de crèdits, dins el pressupost de 2016 d'aquestConsorci.

L'expedient esmentat s'exposa al públic per un termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats poden examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plemunicipal, d'acord amb allò establert en els articles 169 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el termini esmentat sense que s'hi hagi presentat cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat definitivament.

Terrassa, 18 de novembre de 2016

El president, Ricard Torralba i Llauradó