Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria i bases que han de regir el concurs oposició lliure, amb caràcter d'urgència, per a la contractació d'un/a treballador/a social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Mar

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 de novembre de 2016, va acordar convocar proves selectives iaprovació de bases del concurs oposició lliure, amb caràcter d'urgència, per a la contractació d'un/a Treballador/a social(grup A2), en règim laboral temporal i amb una jornada a temps complet a l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals a partir del dia següent a la sevapublicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Els anuncis successius es publicaran a la seu de la Corporació local, sense perjudici del què disposa l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya. S'insereix a continuació les Bases reguladores d'aquesta convocatòria. BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA,PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL IAMB UNA JORNADA LABORAL A TEMPS COMPLET, A L'AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

És objecte de la present convocatòria la provisió, per urgència, mitjançant procediment de concurs oposició lliure, d'unaplaça de Treballador/a Social (grup A2), en règim laboral temporal per obra o servei determinat, vinculat al "contracteprograma 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials iFamílies i l'Ajuntament de Vilassar de Mar, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social ipolítiques d'igualtat", amb una durada inicial d'un any prorrogable fins un màxim de tres anys i amb una jornada laboral atemps complet, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

La dedicació serà plena, d'acord amb l'horari establert amb caràcter general a l'Àrea de Serveis Socials i les necessitatsdel servei.

2. CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per poder ser admesos a la pràctica de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania d'algun dels estats membres de la Unió Europea.

b) Tenir complerts setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió estar en possessió de la Diplomatura de Treballador/a Social o estar en condicions d'obtenir-lo enla data de finalització del període de presentació de les sol·licituds o tenir la condició d'habilitat expedida per un Col·legiProfessional de Treballadors i Treballadores Socials. L'equivalència dels títols s'haurà d'acreditar, si s'escau, mitjançantun certificat de l'organisme competent.

d) No patir cap malaltia que impedeixi el compliment de les corresponents funcions a la plaça a cobrir.

e) No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública; no trobar-seinhabilitat per a l'exercici de la funció pública, i no trobar-se comprès en cap causa d'incapacitat de les previstes en elReglament del personal al servei de les entitat locals.

f) Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. El grau de coneixement exigible serà el corresponent al nivell C de laJunta Permanent de Català. Els aspirants que no estiguin en possessió de l'esmentat certificat hauran de realitzar isuperar les proves necessàries per acreditar el coneixement.

Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dins de l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, data amb referència a la qual es farà la valoració de mèrits, llevat dels coneixements de la llengua catalana que es podran acreditar abans de la realització de la prova de català.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

3. PUBLICITAT.

Disposar la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes i ala web municipal.

4. PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES.

Les sol·licituds per a prendre part a les proves selectives s'ha d'adreçar a l'Il·lustríssim senyor alcalde President de laCorporació manifestant que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona d'aquestaconvocatòria.

Juntament amb les instàncies, s'han de presentar els documents següents:

- Una fotocòpia del DNI.

- Títol de diplomatura, grau o equivalent requerit a la convocatòria.

- "Curriculum vitae" de l'aspirant.

- Els documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de concurs, quan correspongui.

- El document acreditatiu del coneixement de la llengua catalana de nivell C de la Junta permanent de Català, DireccióGeneral de Política Lingüística o equivalent, si el té.

Les instàncies poden presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament o bé en la forma establerta a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dintre del terminide deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial dela Província de Barcelona.

5. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el President de la corporació o autoritat en qui delegui, dictaràresolució en el termini màxim de quinze dies, declarant aprovada provisionalment la llista d'admesos i exclosos.

Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web municipal. Es concedirà untermini de cinc dies hàbils des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per formularreclamacions. En la mateixa resolució es determinarà el lloc i la data de la celebració de les proves. La llista provisionals'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, sí en l'indicat termini de cinc dies hàbils no hi hareclamacions.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Lesal·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que s'hagidictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirantsadmesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

Simultàniament s'anunciarà la composició del Tribunal, lloc, dia i hora d'inici de les proves i l'ordre d'actuació delsaspirants. Els membres del Tribunal s'abstindran, i podran ser recusats pels aspirants, si els afectés alguna de lescauses previstes als articles 23 i 24 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els tràmits successius es publicaran únicament en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President: El cap d'àrea de serveis personals o persona en qui delegui.

Vocals:

La cap de la unitat de serveis socials o persona en qui delegui.

Un/a tècnic/a vinculat a l'àrea de serveis personals o persona en qui delegui.

Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari-vocal: La tècnica aux. de recursos humans o funcionari en qui delegui.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS I LES PROVES.

El primer exercici no podrà començar fins que no hagi transcorregut, com a mínim, un període de cinc dies a partir de lapublicació de l'anunci de la convocatòria en el taulell d'anuncis de la Casa Consistorial.

Es convocarà els aspirants per a cada exercici en crida única. La no presentació de l'opositor en el moment de ser cridaten determinarà automàticament l'exclusió dels procés selectiu, llevat dels casos de força major degudament acreditats.

8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.

La selecció es durà a terme pel sistema de concurs oposició. En la llista d'admissió dels aspirants s'indicarà el dia, hora illoc de començament de la primera prova.

Els/les aspirants seran convocats/des per a la resta de proves per mitjà d'anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i encrida única, llevat de casos de força major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

Les qualificacions de cada exercici s'exposaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal.

9. PROVES D'OPOSICIÓ.

9.1. Prova de llengua catalana.

Coneixements de llengua catalana nivell C: Prova obligatòria i selectiva per a aquells aspirants que no l'haguessinjustificat. La qualificació serà d'apte o no apte.

9.2. Prova teòrica.

Consistirà en respondre preguntes tipus test sobre el contingut del temari general de l'annex 1. El temps per realitzaraquest exercici serà d'un màxim de 45 minuts. El qüestionari serà determinat pel Tribunal, el qual també determinarà elspunts atorgats a cada pregunta, informant-ne als aspirants abans de l'inici de la prova.

Aquesta prova serà eliminatòria i puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts persuperar-la.

9.3. Prova teòrica pràctica.

Consistirà en respondre preguntes i/o resoldre exercicis, segons determini el tribunal de selecció, sobre el contingut deltemari específic de l'annex 2. El temps per realitzar aquest exercici serà d'un màxim 90 minuts, i que serà determinat pelTribunal, el qual també determinarà els punts atorgats a cada pregunta, informant-ne als aspirants abans del seu inici.

Aquesta prova serà eliminatòria i puntuarà de fins a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts persuperar-la.

Ambdues proves tindran caràcter eliminatori, i els/les aspirants que no superin la puntuació mínima de tall, encadascuna de les proves, quedaran exclosos/es del procés selectiu. El tribunal determinarà si les dues proves s'han depracticar el mateix dia, en horari de matí i/o tarda, o si s'han de realitzar en dies diferents, en funció del nombred'aspirants admesos.

9.4. Entrevista personal.

Els/les aspirants que hagin superat totes les proves podran ser cridats pel Tribunal, si així ho creu necessari, per aportar a terme una entrevista personal, la qual està dirigida a valorar l'aptitud, actitud i idoneïtat de l'aspirant al lloc detreball, tenint en compte les funcions a desenvolupar i la vàlua professional de l'aspirant. La valoració de l'entrevista seràde fins a 5 punts.

10. CONCURS DE MÈRITS.

La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran només els mèrits dels aspirants que hagin superat les

proves selectives de la fase d'oposició.

En aquesta fase només es valoraran els mèrits al·legats i acreditats pels/les aspirants de conformitat amb la baseV

tercera, i s'efectuarà d'acord amb el barem següent.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

La puntuació màxima el concurs de mèrits serà de 8 punts.

10.1. Experiència professional.

10.1.1. Per serveis prestats a l'administració local realitzant les funcions pròpies del lloc de treball objecte de laconvocatòria com a funcionari de carrera, personal interí o personal laboral, a raó de 0,15 punts per mes treballat, finsun màxim de 3 punts.

10.1.2. Per serveis prestats en altres administracions públiques o a l'empresa privada realitzant les funcions pròpies dellloc de treball objecte de la convocatòria, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins un màxim de 2 punt.

10.2. Formació:

10.2.1. Per cursos i seminaris de formació impartits en centres oficials i relacionats amb les funcions a desenvolupar,fins a un màxim de 2 punts.

- De 5-10 hores: 0,10 punts.

- D'11-20 hores: 0,20 punts.

- De 21-40 hores: 0,40 punts.

- A partir de 41 hores: 0,60 punts.

10.2.2. Titulacions superiors o complementàries.

Mestratges, doctorats, postgraus, etc: 1 punt per cada un.

11. RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENTS.

Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació per ordre de puntuació obtinguda, proposant a laPresidència de la Corporació el nomenament del candidat amb la puntuació més alta. La resta dels aspirants que haginsuperat el procés selectiu passaran a formar part d'una borsa treball de treballador/a social de l'Ajuntament de Vilassarde Mar.

L'aspirant proposat presentarà a la Secretaria de la Corporació, dins del termini de quinze dies naturals des de que esfaci pública la relació d'aprovats, els documents acreditats de les condicions de capacitat i requisits exigits a la basesegona de la convocatòria. Si dintre del termini indicat, llevat de cas de força major, no presentés l'esmentadadocumentació quedaran anul·lades totes les seves actuacions sense perjudici de la responsabilitat en que pogués haverincorregut per falsedat en la instància.

A més de la documentació requerida, la persona que hagi estat proposada per a la seva contractació, haurà d'acreditar,prèviament a la seva incorporació al lloc de treball, el certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si lapersona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d'aportar uncertificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

En aquest cas, la Presidència de la Corporació formularà proposta a favor del que, havent superat la convocatòriasegueixi en ordre de puntuació.

12. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI.

S'aplicarà, si s'escau, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic.

Quant a la determinació i l'adscripció al lloc dels llocs de treball, les tasques, el règim de l'horari i la jornada, s'aplicaranels que s'hagin fixat mitjançant els acords o les resolucions que prenguin o hagin pres la Corporació o l'Alcalde.

13. INCIDÈNCIES.

Els interessats podran impugnar tots els actes administratius que derivin de la convocatòria, les bases i les actuacionsdel tribunal, en la forma prevista a la Llei 39/2015, de 26 de novembre (LRJPAC).

Es faculta el tribunal per a resoldre tots els dubtes i les discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament de

les proves selectives.

14. DRET SUPLETORI.

V

Per a tot allò que no s'ha previst en aquestes bases, es tindrà en compte el que disposa la normativa següent:

Dimecres, 30 de novembre de 2016

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

- Llei 8/1987, de 8 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals.

- La resta de disposicions vigents que siguin d'aplicació.

ANNEX I TEMARI GENERAL.

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertatspúbliques. Els deures. Les Corts Generals. La potestat legislativa.

Tema 2. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració local. Ens que l'integren. La Llei de bases del règim local.

Tema 3. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrganscomplementaris. Línies generals de l'organització i competències municipals. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

Tema 5. L'Administració pública: concepte i principis.

Tema 6. Concepte, elements i classes de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu.

Tema 7. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i lapublicació.

Tema 8. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació.

Tema 9. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminisadministratius: regulació i jurisprudència.

Tema 10. Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principalsmanifestacions. El servei públic local.

Tema 11. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió.

Tema 12. Domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

ANNEXII TEMARI ESPECÍFIC.

1. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Principis i continguts. Drets i deures.

2. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. El sistema públic de serveis socials a Catalunya: estructura,prestacions.

3. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Competències de les diferents administracions.

4. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Els professionals dels serveis socials.

5. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. La participació cívica en els serveis socials.

6. El Decret 142/2010 pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. Els Serveis Socials Bàsics. Tipologia,descripció, destinataris, formes de prestació, professionals, criteris d'accés.

7. La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. Els drets dels infants i els adolescents.

8. La Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Objecte,principis. Servei de primera acollida.

9. Llei 5/2008 el dret de les dones a eradicar la violència masclista. Els drets de les dones en situacions de violènciamasclista. La Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista.

10. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Objecte, beneficiaris. Les prestacions: caràcter, creació, forma, extinció i suspensió. Valoració de la situació de necessitat. Prestacions d'urgència social.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

11. Llei 18/2003, de suport a les famílies. Objectius i principis. Mesures destinades a infants i adolescents. L'educacióinfantil i els serveis complementaris. Mesures destinades a famílies amb persones en situació de risc d'exclusió social.

12. Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. Finalitat, contingut, destinataris. Requisits i obligacions. Pla individual d'inserció. Actuacions i prestacions.

13. La llei 39/2006 de promoció de l'Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Objecte,definicions i principis. Drets i obligacions.

14. La llei 39/2006 de promoció de l'Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.Prestacions i Catàleg de Serveis d'atenció del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

15. La llei 39/2006 de promoció de l'Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Graus dedependència i valoració. Pla individual d'atenció.

16. Els serveis socials bàsics: concepte, tipus de servei, descripció, funcions, competències, destinataris i professionals.

17. Serveis socials d'atenció especialitzada: concepte, tipus de servei, descripció, funcions, competències, destinataris iprofessionals. Relació entre Serveis Socials Bàsics i serveis socials especialitzats.

18. L'atenció a individus i famílies en el context de SBAS. Demanda i detecció. El diagnòstic social. Plans d'intervenció.

19. Les necessitats socials. Classificació. Tipologia. Detecció.

20. Drets i deures dels usuaris de serveis socials.

21. La prevenció. Definició. Tipologia, mètodes i tècniques. Avaluació.

22. L'entrevista als SBAS. La visita domiciliària. Finalitat i necessitats segons els sectors de població. Metodologia iestratègies.

23. Treball en xarxa. Definició. Objectius. Estratègies. Coneixement del teixit social i informal del territori.

24. Treball amb grups. El grup d'ajuda mútua i el grup de suport. Mètodes i tècniques. Avaluació.

25. El treball en equip. Els grup de treball. Treball interdisciplinari. Coordinació de funcions. Metodologia. Resistència idificultats. La negociació i l'establiment d'acords.

26. La intervenció comunitària des dels SBAS. Definició. Mètodes i tècniques. Avaluació.

27. La mediació. Definició. Tipus de mediació. Objectius. Metodologia. La mediació als Serveis Socials Bàsics.

28. Urgències socials. Concepte. Situació d'alt risc social. Característiques. El paper dels Serveis socials bàsics.

29. La planificació dels SBAS. Finalitat. Procés metodològic. Formulació de prioritats. Planejament, programació.Execució. Avaluació.

30. La qualitat. El ciutadà com a client. La millora continuada dels serveis socials. Avaluació de la satisfacció.Tractament de queixes i reclamacions.

31. La família. Concepte. Tipus de famílies. Noves formes de família. Cicles vitals. Drets i deures familiars.

32. Violència familiar. Concepte. Tipologia. Intervenció i avaluació. Recursos socials al respecte.

33. Violència de gènere. Concepte. Tipologia. Intervenció i avaluació. Recursos socials al respecte.

34. Pobresa i exclusió social. Anàlisi de la problemàtica actual. legislació i competències. Formes d'atenció.

35. Discapacitats. Tipologia. Problemàtica actual. Legislació i competències. Formes d'atenció.

36. Immigració: Anàlisi de la problemàtica actual. legislació i competències. Formes d'atenció. Recursos i serveis.

37. La dependència. Característiques. Tipologia. Valoració de la dependència. Intervencions. Recursos, serveis i prestacions.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

38. Infància i adolescència. Problemàtica social. Prevenció, protecció. Recursos i serveis.

39. Els sistemes d'informació. Recollida i tractament de dades. Protecció de les dades de caràcter personal. Traspàs dela informació. El dret dels ciutadans a la informació. Accés als arxius i registres.

40. L'informe social. Tipologia. Objectius. Contingut.

41. El rol del treballador social als Serveis Socials Bàsics. Coordinació amb els altres professionals dels Serveis SocialsBàsics. El treball en equip i la interdisciplinarietat.

42. Deontologia i ètica professional. El codi d'ètica dels Diplomats en treball Social. Principis bàsics. Dilemes ètics.

43. Els serveis d'ajuda a domicili. Tipologia. Destinataris. Condicions d'accés. Professionals. Paper del voluntariat.Fórmules de provisió.

44. Altres serveis complementaris d'ajuda a domicili. Tipologia. Destinataris. Condicions d'accés. Fórmules de provisió.

45. Gestió dels serveis d'atenció domiciliària. Modalitats i fórmules. Finançament. 46. Prestacions econòmiques. Tipologia. Gestió. Finançament.

47. Atenció a persones en situació de dependència. El Pla Individual d'Atenció. 48. Atenció a persones en situació de dependència. Els cuidadors no professionals. Estratègies de suport.

Vilassar de Mar, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Damià del Clot i Trias