Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Àrea de Territori i Espai Urbà

Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient

Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 14 de novembre de 2016, va aprovar, entre d'altres, el següentACORD:

"PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l'àmbit deSanta Maria de Cubelles, d'acord amb el document de modificació promogut pels Srs. Josep Alba Estalella, Joan AlbaEstalella, Jordi Font Vila i Lluís Poch Güell i redactat pels arquitectes Jordi Artigas i Sara Mas, membres de OUA,Oficina d'Urbanisme i Arquitectura, assumint expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d'acord ambl'article 101.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

De conformitat amb l'informe favorable dels serveis tècnics d'Urbanisme incorporat a l'expedient, el referit document deModificació de PGO resta condicionat al compliment, abans de la seva aprovació provisional, de les següentsprescripcions:

- Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de l'article 18bis de la normativa del Pla General.

- S'ha d'incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l'obligatorietat que els documents de planejament quedesenvolupin els PAU prevegin la seva participació en les futures possibles infraestructures que justificadament els hisiguin atribuïbles.

- Completar l'apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC fent referència expressa als articles 97,1,97,2, 99 i 100 del TRLLUC en el sentit expressat a l'apartat 10 d'aquest informe.

SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió urbanística i l'atorgament dellicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables.

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler d'anuncis de la Corporació, en undels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal i en la web municipal d'aquest Ajuntament, isotmetre'l a informació pública pel termini d'un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat ambl'article 23 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Lleid'Urbanisme.

L'expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme i Planejament, carrer Josep Llanzà1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)."

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix interposar cap recurs, sense perjudicide les al·legacions que pugueu fer i que seran considerades en la resolució que posi fi al procediment.

Vilanova i la Geltrú, 21 de novembre de 2016

El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet Sanchez