Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases del concurs per al disseny del logo del 150è aniversari de la Guàrdia Urbana i obertura de la convocatòria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vic

ANUNCI

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió celebrada el dia 9de novembre de 2016, va aprovar entre altres, un dictamen la part dispositiva del qual és del tenor següent:

PRIMER: Aprovar les bases que regiran el concurs per al disseny del logotip del 150è aniversari de la Guàrdia Urbanade Vic, i l'obertura de la convocatòria.

SEGON: Aprovar la dotació econòmica d'un premi únic de 1500 EUR que es carregarà en el pressupost de l'any 2016.

De conformitat amb allò que disposa l'acord tercer de què s'ha fet esment, es publica l'annex referenciat a l'acord primer.

BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL 150È ANIVERSARI DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC.

1.- FINALITAT DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL 150È ANIVERSARI DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC.

La finalitat d'aquest concurs és la de seleccionar una marca logotip destinat a ser la imatge dels actes de celebració icommemoració dels 150è aniversari de la Guàrdia Urbana de Vic. Aquest logotip serà utilitzat en totes aquellesactivitats, actes, accions, campanyes, programes, publicacions, elements de difusió, promoció i publicitat que es realitzinper commemorar els seus 150 anys d'història de la Guàrdia Urbana de Vic. Al mateix temps la finalitat d'aquest concurs és la de promoure i potenciar els joves estudiants de disseny gràfic dels països catalans.

2. ?ENTITAT ORGANITZADORA.

Aquest concurs està organitzat per La Guàrdia Urbana de Vic a través de la regidoria de convivència i seguretat del'Ajuntament de Vic.

3.- DESTINATARIS.

La participació a aquest concurs està oberta a tots els estudiants de disseny gràfic que estiguin cursant estudis dedisseny en algun centre superior dels Països Catalans.

4. PROPOSTES.

Les propostes de marca hauran de ser originals i inèdites. Cada concursant només podrà presentar una sola proposta.

5. CRITERI DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES.

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin.

Es valorarà:

- la qualitat gràfica.

- l'adequació als valors dels 150 anys de la Guàrdia Urbana de Vic. Els principals valors de l'organització són els

següents:

? Protecció persones i béns.

? Orientació a les persones.

E

? Proximitat.

C

Dimecres, 30 de novembre de 2016

? Respecte, neutralitat política i imparcialitat.

? Integritat.

- la viabilitat d'aplicar el logo en diferents suports i formats (paper, lona, roba, vinil).

6. JURAT I VEREDICTE.

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per:

- Imma Espona, professora de disseny gràfic i cap del departament de disseny de l'Escola d'Art i Superior de Disseny deVic.

- Lluís Verges, dissenyador gràfic i director d'art de DadàComunica.

- Un representant de la Guàrdia Urbana de Vic.

- Un representant de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic.

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

- L'admissió de les propostes presentades, mitjançant l'aixecament d'acta en la que figuraran, si s'escau, les propostesno admeses, detallant els motius de l'exclusió.

- La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.

- Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

- La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic el dia 14 de febrer de 2017. Així mateix es publicarà elresultat a la pàgina web de l'Ajuntament de Vic (http://www.vic.cat).

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.

7. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.

El termini d'admissió de propostes estarà obert fins a les 15 hores del dia 14 de gener de 2017.

Les propostes s'hauran de presentar a les oficines de l'Ajuntament de Vic al carrer Ciutat n1.

Cada proposta s'haurà de presentar en suport digital i en versió impresa amb una bona resolució sobre paper ploma i haurà d'anar acompanyat d'una breu explicació i de documentació relativa a la manera d'adaptació del logotip adiferents espais i formats.

Les propostes es presentaran en un sobre tancat que haurà de contenir en el seu interior:

- En un sobre tancat les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon i correu electrònic).

- Proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que esconsideri oportuna relativa a l'explicació de la proposta.

En l'exterior del sobre haurà de figurar el pseudònim del concursant.

8. PREMI.

S'estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada que ascendeix a 1500 EUR, quantitat queN

estarà subjecte a les retencions fiscals que procedeixin.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets d'explotació del disseny guanyador i totes les seves aplicacions seran propietat de l'Ajuntament de Vic.

10. CONDICIONS PER AL PROJECTE GUANYADOR.

El concursant guanyador haurà d'elaborar un breu manual amb: versions de color, positiu, negatiu, aplicacions,tipografia i harmonitzacions. Aquest manual ha de preveure les aplicacions del logotip a cartelleria i material gràficinformatiu i de difusió, uniformes, lones i vehicles.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

Vic, 17 de novembre de 2016

La secretària, Maria Pilar Lobera Calvo