Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls per a l'actuació Fent Empresa
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tordera

EDICTE d'aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls per a l'actuació "Fent Empresa"

L'Ajuntament de Tordera, en sessió de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2016, va aprovar el conveni decol·laboració entre els Ajuntaments de Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls per a l'actuació "Fent Empresa".

Efectuada la signatura del conveni, procedeix la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acordamb allò previst a l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de 2 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques de Catalunya.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TORDERA, L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR IL'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PER A LA REGULACIÓ DE LES RELACIONS DERIVADES DE L'ACTUACIÓCONJUNTA FENT EMPRESA, SERVEIS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESA I LA CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL.

Tordera, 20 de setembre de 2016.

ENTITATS QUE INTERVENEN.

AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l'Il·lustríssim Alcalde, Joan Carles Garcia i Cañizares, assistit per laSecretària de l'Ajuntament, Marta Portella i Nogué.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, representat per Il·lustríssim Alcalde, Joan Mercader i Carbó, assistit pelSecretari de l'Ajuntament, Joan Carles Nonell i Sendrós.

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat per l'Alcalde, Valentí Agustí i Bassa, assistit pel Secretari de l'Ajuntament,Joan Ignasi Carles Ledesma.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.

Del conjunt de les recomanacions formulades per la Unió Europea, es fa palesa la necessitat d'enfortir la cooperació entre administracions en la formulació i implementació de polítiques que incideixin en el territori, inspirant-se en elsobjectius de reequilibri territorial, desenvolupament sostenible, cohesió social, promoció econòmica i foment del'ocupació basada en l'emprenedoria.

El món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la promoció econòmica del territori, malgrat el seupaper no hagi estat mai suficientment reconegut ni valorat.

Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la normativa en cada moment, els ajuntamentshan tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho ambrecursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries tant en la seva finalitat com temporalitat.

Com a conseqüència, el sistema pel qual s'han prestat en molts casos aquests serveis, basat en nombroses ocasionsen el voluntarisme i una visió estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i ambun impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis en els models econòmics.

L'àmbit local continua sent per molt motius, l'àmbit de referència idoni per la prestació de determinats serveis a personesemprenedores i empreses, així com per l'impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de

vida dels seus habitants.

D'altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels pilars en els que es recolzen lespolítiques de suport a les persones emprenedores i empreses.

Aquest esperit de cooperació es posa de manifest històricament en una llarga tradició de mancomunar serveis entre elsE

municipis del Maresme.

C

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Es fa imprescindible posar el focus d'atenció de la prestació dels serveis en el beneficiari final, és a dir, la personaemprenedora o l'empresa, amb l'objectiu de millorar l'impacte de les polítiques realitzades.

Tanmateix, l'evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha d'anar acompanyada d'unaadaptació i ampliació del catàleg de serveis oferts pels ajuntaments que requereix d'una major dimensió iespecialització.

Els ajuntaments de Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls han iniciat els treballs per tal de dissenyar una estratègia a partirde la coordinació i proposta d'objectius operatius coherents per a la realització de l'actuació conjunta i projecte Fentempresa, i augmentar l'atenció qualitativa i quantitativa dels serveis d'emprenedoria i empresa en els centres locals deserveis a les empreses mitjançant una metodologia i treball comú, fomentant les eines de suport en l'àmbit de la creaciói la consolidació empresarial.

Els tres ajuntaments que integren aquest conveni tenen àmplia experiència de més de 10 anys en gestió de serveis de desenvolupament econòmic i local.

Com a característica, els tres municipis conviuen a l'Alt Maresme en un àmbit territorial similar, amb una estructuramunicipal i administrativa semblant, la qual cosa facilita la fusió de les tres estructures existents pel que fa als serveis decreació i consolidació empresarial de Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls, amb un projecte comú, oferint serveis que escaracteritzen per ser de proximitat i amb una singularitat pròpia diferenciada d'altres serveis d'administracions més gransde la comarca.

Tots tres ajuntaments disposen d'un Centre Local de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE), que per definiciópresta serveis a les persones emprenedores i empreses del municipi. Aquests son serveis de sensibilització, informació iorientació, formació, assessorament i consolidació empresarial. Tots els CLSE, coneixedors de les prestacions deserveis d'uns i d'altres, estan interessats en què les persones emprenedores i empreses del seu municipi puguin rebreels serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves necessitats.

Davant la situació econòmica de crisi i incertesa actual i coincidint com a objectius consensuats i acceptats pelsmunicipis que s'integren, la resposta a una des les línies estratègiques del pacte és la millora de les condicions pergenerar nova ocupació a partir de la generació de noves empreses, a traves del foment de l'emprenedoria amb unametodologia basada en la innovació, el coneixement i que fomenti el dinamisme empresarial i noves empreses viables.Per donar resposta a aquesta necessitat és imprescindible disposar d'un servei professionalitzat d'emprenedoria ambassessorament tècnic especialitzat.

Considerem que aquest conveni proporciona uns objectius i un marc estable per guiar el projecte d'assessorament aemprenedors i de suport a la petita i mitjana empresa i aposta per un servei amb una metodologia unificada basada laqualitat i amb objectius consensuats.

Aquest servei, és una oportunitat per mostrar als ciutadans dels municipis una voluntat d'entesa i de treball conjunt ambla implicació dels agents econòmics i socials del territori. La consolidació d'un marc estable i consensuat per a ladefinició i el desenvolupament de les polítiques públiques de suport a la competitivitat de l'economia local fomentarà lageneració de noves empreses.

Davant la situació de crisi actual, la inquietud i la incertesa que acompanya els períodes de desacceleració econòmica,l'expressió de la voluntat política de la concertació territorial i unitat d'actuacions per transferir experiències i recursos hade potenciar l'emprenedoria com a font de creació de noves economies.

Per tot això, les tres parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquestconveni, que es regirà pels següents:

PACTES.

Primer. Objecte.

L'objecte del present conveni es regular les relacions de col·laboració entre l'Ajuntament de Tordera, Malgrat de Mar iPalafolls per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.

A traves d'aquest conveni es vol regular el treball conjunt i consensuat i concertat per detectar les necessitats, coordinarE

i planificar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i enC

Dimecres, 30 de novembre de 2016

conseqüència millorar la qualitat del servei d'assessorament a emprenedors, augmentar la viabilitat i qualitat de lesempreses assessorades per fomentar la seva participació en la millora de l'economia.

Segon.- Objectius específics.

1. Facilitar l'emergència de projectes innovadors viables i la creació de noves activitats emprenedores, generadores denoves empreses i coneixements per la viabilitat de la petita i mitjana empresa.

2. Ordenar racionalment les polítiques d'assessorament a empresa i emprenedors.

3. Oferir coordinació i assistència tècnica dels programes i iniciatives emprenedores per al desenvolupament local, apartir d'una programació i gestió concertada en el territori de l'Alt Maresme.

4. Aprofitar i augmentar les sinèrgies existents per fomentar l'emprenedoria i l'esperit empresarial, oferint suport a lainnovació i qualificació del capital humà per crear empreses.

5. Sol·licitar línies de finançament econòmic específic que cofinancin els objectius estratègics de treball conjunt perfinançar serveis d'assessorament a emprenedors. Aquest conveni permet que es puguin realitzar sol·licituds aorganismes i/o entitats supramunicipals per la realització d'accions objecte de l'assessorament a l'emprenedoria i desuport a l'empresa.

Tercer.- Compromisos de les parts.

Els tres ajuntaments prestaran els serveis del seu CLSE respectivament i incorporaran com a àmbit territorial de lesseves actuacions i projectes el territori d'aquests municipis.

Les tres parts difondran entre els habitants i empreses del seu municipi les activitats del CLSE que es presten des decadascun dels seus CLSE, respectivament, i derivaran els/les potencials usuaris/es d'aquestes activitats.

Cada ajuntament planificarà i organitzarà els serveis i activitats del seu CLSE, i després es posaran en comú per tal dedisposar d'una planificació conjunta i consensuada dels mateixos.

Cada entitat participant posa a disposició del projecte recursos humans tècnics qualificats per a l'assistència, direcció icoordinació del projecte. Aquest personal d'estructura de l'entitat local, realitzarà la coordinació i direcció i serà elresponsable de fer la primera acollida.

Les tres entitats aportaran suport administratiu, espais i infraestructures per a la gestió del programa de suport alsemprenedors i pimes, com aules per realitzar la formació, aules TIC, despatxos d'ús individual per realitzarl'assessorament i tutories, mitjans i materials didàctics. Les despeses corresponents a aquests recursos seranassumides per les entitats participants.

Aquest conveni permetrà la sol·licitud de subvencions destinades a contractar tècnics especialitzats en creació iconsolidació d'empreses que donaran valor afegit a l'assessorament a emprenedors.

Quart.- Línies estratègiques.

Mitjançant aquest conveni s'assumeixen les següents línies de treball com a àmbits de desplegament de les sevesactuacions amb l'objectiu de donar un suport integral a les persones emprenedores i empreses perquè puguin crear-se,consolidar-se i créixer.

Línia 1: Oferir serveis d'informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per analitzar i avaluar les sevesidees empresarials.

Línia 2: Realitzar programes de formació adreçats a persones emprenedores per millorar les seves habilitats i capacitatsen matèria de gestió empresarial i per garantir així l'èxit de les futures empreses.

Línia 3: Donar serveis d'assessorament en el procés de creació d'empreses per avaluar la viabilitat de les idees

empresarials, contribuir a la creació d'empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial, i ajudar a planificarN

correctament la posada en marxa de l'activitat.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Línia 4: Disposar de serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa, per tal de facilitar laseva consolidació.

Línia 5: Potenciar els sectors econòmics emergents i acompanyar als sectors tradicionals en la seva transformació enpro d'una major diversificació de l'economia territorial.

Línia 6: Promocionar les activitats coordinades per a racionalitzar els recursos i fer de les poblacions una zona amb factors d'atractivitat per tal de potenciar la seva activitat econòmica.

Línia 7: Adaptar les administracions locals i comarcals a la nova visió estratègica i al nou model de desenvolupament deles empreses innovadores i viables.

Es portaran a terme d'altres serveis complementaris de suport a la creació d'empreses i d'acompanyament al'emprenedor com:

? Accions de sensibilització de la població envers el forment de l'esperit emprenedor.

? Serveis d'informació, d'assessorament i d'acompanyament per atendre necessitats específiques de projectesd'economia social i cooperativa, treball autònom i d'emprenedoria socials.

? Serveis d'informació, d'assessorament i mediació sobre l'accés al finançament dels projectes de personesemprenedores i persones treballadores.

? Serveis d'informació i d'assessorament sobre el traspàs de negocis.

? Serveis d'informació, d'assessorament i formació d'alfabetització digitals adreçats a persones emprenedores.

Cinquè.- Comissió de seguiment.

Entre els tres ajuntaments es crearà una Comissió Tècnica. La Comissió tècnica exerceix la direcció tècnica de l'acció,proposa, impulsa, coordina i avalua els plans d'actuació i treball del projecte.

La Comissió tècnica estarà formada per representants tècnics de cada municipi. Les funcions de la Comissió Tècnicaseran:

? Elaborar la proposta de pla d'accions anual.

? Aprovar els objectius i els plans d'actuació anuals.

? Dirigir metodològicament el projecte i les accions a desenvolupar.

? Establir i elaborar indicadors per fer el seguiment de les actuacions per objectius, línies estratègiques i accionsconcretes.

Els tècnics responsables de la comissió tècnica són diplomats o llicenciats en plantilla de cada ajuntament ambexperiència i adequació de les competències pel que fa a l'execució de projectes de desenvolupament econòmic i local.

La Comissió tècnica es reunirà, de forma ordinària, un cop al trimestre i, extraordinàriament, tantes vegades com siguiconvocada. De cada reunió s'aixecarà una acta en la qual es reflectirà per escrit els acords presos.

Els acords de la Comissió Tècnica seran presos per consens.

Sisè.- Annexos al conveni.

Quan s'aprovin programes a través dels quals es materialitzin els objectius principals objecte del present conveni, esformalitzaran i s'adjuntaran al mateix com a annexos, els quals hauran de ser aprovats pel òrgans competents de lesentitats subscriptores del conveni.

Setè.- Vigència de l'Acord.

E

El termini de vigència del conveni serà d'un any a comptar des del dia de la seva signatura, i es renovarà de formaC

automàtica anualment, llevat que qualsevol de les parts el denunciï prèviament amb un període d'antelació d'un mes.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Vuitè.- Dades de caràcter personal i confidencialitat.

Les tres parts s'obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal de les personesemprenedores i empreses participants en els diferents serveis i activitats a complir amb les prescripcions que esprevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial el que estableix laLlei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament dedesenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

D'altra banda, tota la informació i documentació de les persones emprenedores i empreses participants en els diferentsserveis activitats seran tractades confidencialment per les tres parts.

Novè.- Resolució.

Son causes d'extinció o resolució del present conveni, les següents:

? Per la realització del seu objecte.

? Per la desaparició sobrevinguda de l'objecte del conveni per causes objectives.

? Per mutu acord de les parts.

? Per denúncia unilateral d'una de les parts amb l'antelació preestablerta.

? Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves previsions.

? Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.

? Qualsevol altre determinada per la legislació vigent.

Desè.- Règim jurídic.

Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents clàusules, i en tot allò noprevist en les mateixes pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de lesadministracions públiques de Catalunya, així com pels articles 303 a 311 del Reglament d'obres, activitats i serveis delsens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 juny.

Onzè.- Jurisdicció.

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltesper mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativaque corresponguin.

ANNEX 1 ? ACTUACIÓ CONJUNTA FENT EMPRESA ENMMARCADA DINS DEL RECURS CENTRES LOCALS DESERVEIS A LES EMPRESES (CLSE), DEL PROGRAMA POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU, DEL CATÀLEG DE SERVEIS I ACTIVITATS LOCALS 2016.

Conegut el contingut del Catàleg de Serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i el seu règim regulador, els ajuntaments de Tordera, Malgrat de Mar i Palafolls han realitzat un projecte agrupat Fent empresa i hansol·licitat una subvenció en el marc del recurs Centres locals de serveis a les empreses (CLSE), del programa Polítiquesde Teixit Productiu.

Que en aquest marc, els tres ajuntaments han realitzat un pla de treball on han definit les accions, els serveis bàsics icomplementaris que portaran a terme en matèria de serveis a la creació d'empreses i a la consolidació empresarial, pera executar-lo de forma conjunta.

Que el Projecte Fent empresa es preveu portar-lo a terme des de la data d'atorgament de la subvenció, any 2016, fins el31de desembre de 2016.

Que el Pla de Treball del projecte, definit per les tres entitats i que es portarà a terme de forma proporcional és el que esdefineix a les fitxes presentades per cada entitat a la sol·licitud conjunta del 2016.

L'Ajuntament de Tordera, exerceix la representativitat del projecte com a entitat promotora i els Ajuntaments de Malgrat

de Mar i Palafolls són entitats conveniades. En aquest cas, l'ajuntament de Tordera ha presentat la sol·licituds de subvenció a la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Malgrat de Mar i de Palafolls s'hi han adherit.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Les entitats conveniades hauran de complir cadascuna d'elles de manera individual totes les obligacions i requisitsprevistos en el Règim regulador del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla de Xarxa de Governs Locals de 2016-2019.

Per impulsar la creació d'empreses en el territori els tres ajuntaments han rebut una subvenció de 43.650,00 EUR, delsquals Tordera en rep 21.170,25 EUR, Palafolls, 15.714,00 EUR i Malgrat de Mar 6.765,75 EUR.

L'ajuntament de Tordera és qui ha rebut el total de l'ajut econòmic i aportarà el percentatge del 36% de l'import de lasubvenció atorgat anual per al finançament del CLSE de l'Ajuntament de Palafolls i aportarà el percentatge del 15'5% del'import de la subvenció atorgada anual per al finançament del CLSE de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i farà untraspàs econòmic a la resta d'Ajuntaments, tal i com preveu l'apartat 17 de l'article 32 del règim regulador del Catàleg deServeis de l'any 2016 del Pla xarxa Governs Locals 2016-2019, l'ens gestor farà constar el compromís de transferir al'ens executor la seva part t d'aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que laDiputació faci efectiu el pagament.

En cas que un o tots els ens executors no justifiquin la totalitat de l'import concedit, havent-se presentat la justificaciófinal de l'actuació, la Diputació procedirà a la reducció de l'ajut atorgat. L'ens gestor rebrà un import minorat i aplicarà la reducció de l'import de l'ajut segons el percentatge de participació en funció de qui sigui l'ens executor qui no justifiqui la totalitat.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest annex, les persones que l'atorguen el signen, per triplicat, en ellloc i data que s'assenyalen.

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 18 de novembre de 2016

Ho disposa, el 1r tinent d'alcalde, per delegació (DA 2016/253), Josep Llorens MuñozEn dóna fe, la secretària, Marta Portella Nogué