Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de les obres de climatització de l'edifici municipal del Servei d'Educacíó
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de l'Ajuntament de Terrassa mitjançant el qual s'anuncia la formalització del contracte de les obres definidesen el "Projecte de climatització de l'edifici municipal del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa", mitjançant procediment obert

Entitat Adjudicadora:

Organisme: Ajuntament de Terrassa.

Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació d'Obres. Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Número d'expedient: ECAO 3779/2016.

Adreça d'internet perfil del contractant: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

Objecte del contracte:

Tipologia de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: Climatització de l'edifici municipal del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa.

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera(LOEPS), modificat per la Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, lacontractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible.

Lot: El contracte no està dividit en lots. L'objecte del present contracte no és susceptible d'utilització o aprofitament separat, i constitueix una única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.

CPV: 45331200-8 Treballs d'instal·lació de ventilació i aire.

Tramitació i procediment d'adjudicació:

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació: 167.664,79 EUR (IVA exclòs) i 202.874,40 EUR (IVA inclòs).

Adjudicació:

Data: 24 d'octubre de 2016.

Contractista: ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A.

NIF: A30033385.

Import de l'adjudicació: 128.000 EUR (IVA exclòs) i 154.880,00 EUR (IVA inclòs). I per aquest preu es compromet aexecutar les cinc millores constructives detallades en el document XVI d'annex del projecte i en el PCAP:

- Millora 1: Moviment i trasllat de mobiliari i llocs de treball.

- Millora 2: Millora de la insonorització de la sala de màquines.

- Millora 3: Millora de l'accessibilitat i transitabilitat a les màquines de planta baixa.

- Millora 4: Substitució de la reixa existent a la sala de màquines.

- Millora 5: Ampliació de la zona a pintar.

Termini d'execució: quatre (4) setmanes.

Medi de publicació de l'adjudicació: perfil del contractant i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data de publicació de l'adjudicació: 25 d'octubre i 2 de novembre de 2016, respectivament.

Data de formalització del contracte: 8 de novembre de 2016.

Terrassa, 23 de novembre de 2016

V

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega López