Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de les obres de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de l'Ajuntament de Terrassa mitjançant el qual s'anuncia la formalització del contracte de les obres definidesen el "Projecte de la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa", mitjançant procediment obert

Entitat Adjudicadora:

Organisme: Ajuntament de Terrassa.

Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídic i Contractació d'Obres. Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Número d'expedient: ECAO 4340/2016.

Adreça d'internet perfil del contractant: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

Objecte del contracte:

Tipologia de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: "Projecte de la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa".

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera(LOEPS), modificat per la Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, lacontractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible.

CPV:

45261900-3 - Reparació i manteniment de teulades.

45262000-1 - Treballs de construcció especialitzats diferents dels treballs de teulades.

45261420-4 - Treballs d'impermeabilització.

45262100-2 - Treballs de bastimentada.

45261220-2 - Treballs de pintura i la resta de treballs de recobriment de cobertes.

Tramitació i procediment d'adjudicació:

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació:

- per al contracte principal:

IVA exclòs: dos-cents dinou mil dos-cents setanta-set EUR amb trenta-nou cèntims (219.277,39 EUR).

IVA inclòs: dos-cents seixanta-cinc mil tres-cents vint-i-cinc EUR amb seixanta-quatre cèntims (265.325,64 EUR).

- per a les modificacions previstes:

IVA exclòs: quaranta-un mil cinc-cents quaranta-quatre EUR amb quaranta-nou cèntims (41.544,49 EUR).

IVA inclòs: cinquanta mil dos-cents seixanta-vuit EUR amb vuitanta-tres cèntims (50.268,83 EUR).

Valor estimat del contracte:

IVA exclòs: dos-cents seixanta mil vuit-cents vint-i-un EUR amb vuitanta-vuit cèntims (260.821,88 EUR).

IVA inclòs: tres-cents quinze mil cinc-cents noranta-quatre EUR amb quaranta-set cèntims (315.594,47 EUR).

Adjudicació:

Data: 7 de novembre de 2016.

Contractista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.

NIF: A-58869892.

Import de l'adjudicació: cent vuitanta-dos mil quatre-cents trenta-vuit EUR amb setanta-nou cèntims (182.438,79 EUR) (IVA exclòs) i dos-cents vint mil set-cents cinquanta EUR amb noranta-quatre cèntims (220.750,94 EUR) (IVA inclòs). IE

per aquest preu es compromet a executar la millora constructiva: "Malla mimètica per a bastida", detallada en l'annexC

millores del plec i a l'annex II. Millores Constructives del projecte aprovat.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Termini d'execució: cinc (5) mesos.

Import de les modificacions previstes: La clàusula 35.1 del plec de clàusules administratives estableix les possiblesmodificacions previstes, modificacions que CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. es compromet a realitzar,en cas de ser necessària la seva execució, per un import de trenta-quatre mil cinc-cents seixanta-cinc EUR amb uncèntim (34.565,01 EUR) (IVA exclòs) i de quaranta-un mil vuit-cents vint-i-tres EUR amb seixanta-sis cèntims (41.823,66EUR) (IVA inclòs). Així doncs, el pressupost total en el supòsit anterior, incorporant les modificacions, seria de dos-centsdisset mil tres EUR amb vuitanta cèntims (217.003,80 EUR) (IVA exclòs) i de dos-cents seixanta-dos mil cinc-centssetanta-quatre EUR amb seixanta cèntims (262.574,60 EUR) (IVA inclòs).

Medi de publicació de l'adjudicació: perfil del contractant i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data de publicació de l'adjudicació: 8 i 15 de novembre de 2016, respectivament.

Data de formalització del contracte: 18 de novembre de 2016.

Terrassa, 23 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol i Puig