Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació de les obres d'adequació i rehabilitació de l'Estadi Federatiu d'hoquei herba de Terrassa
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI

RESOLUCIÓ núm.: 2016-11-23 ECAO-04386/2016.

L'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS),establia que en el supòsit que la liquidació pressupostària es posicionés en superàvit, aquest es destinaria, en el cas del'Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net. La Llei 9/2013 de 20 dedesembre de control del deute comercial del sector públic, va modificar l'article 32 esmentat incloent una disposició queflexibilitza el destí del superàvit permetent que aquest es destini al que es descriuen com a inversions financeramentsostenibles.

L'Ajuntament de Terrassa acompleix tots els requisits exigits en l'esmentada llei i per aquest motiu va acordar en el Pledel passat dia 28 d'abril de 2016, aprovar inicialment dos expedients, un de suplement de crèdit i l'altre de crèditextraordinari, que permeten destinar el Romanent de Tresoreria a inversions financerament sostenibles. Passat eltermini d'exposició al públic, no consta cap al·legació ni reclamació contra els esmentats expedients, i per això s'entenenaprovats definitivament.

Dins d'aquestes inversions financerament sostenibles, s'han inclòs les actuacions definides en el "Projecte d'adequació irehabilitació de l'Estadi Federatiu d'hoquei herba de Terrassa", redactat per l'empresa GRUP NOU ARQUITECTURA IGESTIÓ SCP (COAP 66/2016) i aprovat en data 11 de juliol de 2016.

L'objecte del projecte és definir les tasques de consolidació i rehabilitació de la zona de les grades del camp d'hoqueiherba, tant pel que fa a l'estat de l'estructura prefabricada com a la impermeabilització d'aquesta, i adequació de lesinstal·lacions de serveis i vestidors que estan sota les graderies.

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant resolució núm. 2016-07-

29 ECAO-04386/2016 de data 29 de juliol de 2016, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de ClàusulesAdministratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en el "Projecte d'adequació i rehabilitació del'Estadi Federatiu d'hoquei herba de Terrassa", mitjançant el procediment obert, per tal de determinar l'ofertaeconòmicament més avantatjosa, amb un pressupost de contractació de dos-cents trenta-un mil cinquanta EUR ambquaranta-tres cèntims (231.050,43 EUR) (sense IVA) i de dos-cents setanta-nou mil cinc-cents setanta-un EUR amb doscèntims (279.571,02 EUR) (IVA inclòs) i un termini d'execució de les obres que es preveu que sigui de tres (3) mesos.

Una vegada publicats els anuncis d'aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a partir del dia 6 de setembre de 2016 es va iniciar el procés d'obertura electrònica de lespliques, a través de la plataforma de contractació VORTALgov. Aquestes són les empreses que s'han presentat enaquesta licitació, amb detall de la data i hora de recepció de les ofertes:

? CIVIL STONE, SL

22/08/2016 14:20:55.

? BIGAS GRUP, SL

26/08/2016 10:21:42.

? CONSCA EGARA, SL

30/08/2016 17:35:20.

? AXIS PATRIMONI, SL

01/09/2016 14:33:36.

? INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, SL

02/09/2016 18:52:07.

? CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.

05/09/2016 9:42:48.

? CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.

05/09/2016 11:14:45.

? GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN COSTA DORADA, S.A.

05/09/2016 12:50:46.

? BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL 05/09/2016 14:50:54.

? RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.

05/09/2016 17:26:40.

? NOVANTIA INTEGRAL, SA

05/09/2016 17:26:49.

? CONSMOGAR EGARA, SL

05/09/2016 18:03:05.

El període de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 5 de setembre de 2016 a les 18:00 hores. I el dia 6 de setembre vaV

començar el procés d'obertura del sobre -1-, corresponent a la documentació administrativa de les empreses.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

La mercantil CONSMOGAR EGARA, SL. va presentar la seva oferta de manera extemporània i, per aquest motiu, elmateix dia 6 de setembre la Mesa va acordar sol·licitar al servei de suport de la Plataforma VORTALgov que emetés uninforme en el que certifiqués de manera fefaent si el retard en la presentació de l'oferta era imputable única i exclusivament a l'empresa o bé a alguna incidència tècnica de la plataforma. L'oferta de l'empresa quedava exclosatemporalment del procediment per extemporània, tenint en compte la seva hora final de presentació (18:03:05 h), al'espera del contingut de l'informe sol·licitat.

El sobre -1- de la resta de licitadors va quedar obert efectivament el dia 15 de setembre a les 12:28:41 hores.

A la vista de que totes les empreses participants havien declarat ser aptes per contractar amb el sector públic i tenir lacapacitat d'obrar i les condicions de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb elsrequisits que s'estableixen en el plec de clàusules administratives particulars, la Mesa va admetre totes les propostes al'espera de l'obtenció de l'informe del servei de suport de la Plataforma VORTALgov per decidir de manera definitivasobre l'admissió o exclusió de l'oferta de CONSMOGAR EGARA, SL. i procedir a la posterior l'obertura del sobre -2-relatiu a les propostes avaluables segons fórmules matemàtiques.

En data 19 de setembre de 2016, el servei de suport de la Plataforma VORTALgov va emetre l'informe amb la conclusió literal següent:

"Después de analizar la situación, ha sido identificada una dificultad relacionada con la plataforma que podría haberatrasado el envío de la oferta del licitador "CONSMOGAR EGARA, SL", en el ámbito del procedimiento en aprecio. Eneste sentido, del análisis de los Logs de JAVA enviados por parte de este licitador, ha sido posible identificar unadificultad momentánea durante el proceso de firma de los documentos del Sobre 2."

Els membres de la Mesa, a la vista del contingut d'aquest informe dels tècnics de la plataforma electrònica, van decidir,per unanimitat dels seus membres, acceptar la proposta de CONSMOGAR EGARA, SL perquè evidenciava que elretard en la presentació era imputable a dificultats momentànies de la plataforma VORTALgov.

En conseqüència, es va obrir el sobre -1- de l'empresa CONSMOGAR EGARA, SL i es va comprovar el seu continguten el que l'empresa ha declarava ser apta per contractar amb el sector públic i tenir la capacitat d'obrar i les condicionsde solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits establerts en el plec declàusules administratives particulars.

Tanmateix, es va detectar que l'empresa CONSMOGAR EGARA, SL havia introduït en el sobre -1- un documentcorresponent a la seva proposta econòmica, en el que detallava les dades següents:

Empresa

Proposta econòmica

CONSMOGAR EGARA, SL

218.458,15 EUR (IVA exclòs)

Del què es desprèn de la resolució núm. 60/2015 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidadde Madrid, el fet de conèixer en aquest moment de la licitació quin era l'import econòmic ofert per un dels licitadorsnomés seria causa d'exclusió si hagués estat potencialment possible que es produís una influència en la valoració coma conseqüència del defecte de l'oferta.

A la vista de que en aquest procediment només hi ha criteris la valoració dels quals es fa per aplicació de fórmules matemàtiques (criteris objectius) i, per tant, no hi ha una valoració prèvia d'altres criteris que corresponguin a un judicide valor, la Mesa va admetre la proposta de l'empresa CONSMOGAR EGARA, S.L, a l'espera de l'obertura del sobre-2-, en tant que es va considerar que aquest fet no podia condicionar de cap manera l'objectivitat de la valoració de lesofertes d'aquest procediment.

El sobre -2-, corresponent a la proposta econòmica de totes les empreses, va quedar obert efectivament el dia 28 desetembre de 2016 a les 12:22:52 hores.

En l'acta d'obertura d'aquest sobre, signada en data 3 de novembre de 2016, es detallen les propostes dels licitadors corresponents a aquest sobre:

Dimecres, 30 de novembre de 2016

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica.

(sobre 2)

Proposta econòmica

CIVIL STONE, SL 174.613,99 EUR

BIGAS GRUP SL

205.459,11 EUR

CONSCA EGARA SL

188.999,26 EUR

AXIS PATRIMONI S.L 176.528,42 EUR

INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS SL

203.324,38 EUR

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 188.953,04 EUR

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA 181.143,54 EUR

GESTION INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES COSTA DORADA, SA 196.166,42 EUR

BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, S.L 179.219,34 EUR

10 RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

171.901,52 EUR

11 NOVANTIA INTEGRAL, SA 201.106,29 EUR

12 CONSMOGAR EGARA, S.L.

218.458,15 EUR

En aquest punt, els serveis tècnics municipals van analitzar si alguna de les propostes presentades podia resultar una oferta anormal o desproporcionada. Com a conseqüència d'aquesta anàlisi, la Mesa va decidir requerir a les empresesCIVIL STONE, SL, AXIS PATRIMONI, SL i RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. perquèpresentessin en un termini màxim de dos dies i a través de la plataforma de contractació VORTALgov, una justificacióque garantís la viabilitat de les seves propostes.

En el termini establert, les tres empreses han contestat al requeriment. I, una vegada analitzada la documentaciópresentada, els serveis tècnics van emetre un informe de data 25 d'octubre de 2016 de valoració global de les ofertes,en el que detallen els motius pels quals proposen a la Mesa no acceptar les justificacions de les ofertesdesproporcionades. L'informe tècnic detalla, textualment:

"Justificació de les ofertes desproporcionades o anormals.

Justificació CIVIL STONE SL.

Amb data 11 d'octubre de 2016, presenta la justificació en la que argumenta la seva baixa en:

? Justificació del cost directe.

- Materials (MAT): petició d'oferta a proveïdors.

- Mà d'obra (MO) i maquinària (MAQ).

- Industrials (IND): petició d'oferta a industrials.

? Justificació del cost indirecte.

- Cost de l equip humà, tècnic i administratiu.

- Cost de les instal·lacions auxiliars i específiques necessàries.

? Justificació cost benefici industrial reduït.

Anàlisi de la justificació.

Argumenta la baixa en l experiència obtinguda en obres similars, amb el fet que realitzaran l'obra amb mitjans propis ique les instal·lacions generals es troben a prop de l'emplaçament de les obres.

Presenten un nou pressupost amb preus reduïts que no es justifiquen en la seva totalitat. El pressupost està calculat aplicant uns preus unitaris als amidaments de projecte. No es presenta justificació de preus de les partides amb elsdescompostos corresponents (preus de materials, mà d'obra, maquinària i rendiments). No es presenten ofertes delsindustrials.

No es considera suficientment justificada l oferta presentada per l empresa CIVIL STONE SL, per tant, es desestima.

Justificació RAVI.

Amb data 11 d'octubre de 2016, presenta la justificació en la que argumenta la seva baixa en:

E

? Empreses col·laboradores.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

? Estudi de costos.

? Estudi comparatiu de preus.

? Comparativa entre preus de projecte i preus de cost previstos.

? Sol·licitud ofertes a empreses especialitzades.

? Condicions favorables.

Anàlisi de la justificació.

Argumenta la baixa en l experiència obtinguda en obres similars i amb el fet que realitzaran l'obra amb mitjans propis.

Presenten un nou pressupost amb preus reduïts que no es justifiquen en la seva totalitat.

Els preus que es presenten no justifiquen ni el 10% de l'import del projecte. Els preus de mà d'obra de l'oficialespecialitzat no és sempre el mateix i no estan justificats.

L'oferta de Apliss, no està signada, ni tampoc no té data, per tant no es considera vàlida.

L'oferta de Symelec, no té la data correcta, per tant tampoc es considera vàlida.

No es considera suficientment justificada l oferta presentada per l empresa RAVI, i per tant es desestima.

Justificació AXIS.

Amb data 11 d'octubre de 2016, presenta la justificació en la que argumenta la seva baixa en:

? Pressupost desglossat complet per partides i preus unitaris (Annex 1).

? Pressupost i declaració responsable de l empresa PICOLOR, S.A (Annex 2).

? Pressupost i declaració responsable de l empresa ESTRUSEC, S.L (Annex 3).

? Declaració responsable amb import total de capítols de l empresa OLBIA INSTALADORA S.L (Annex 4).

? Pressupost detallat per partides i declaració responsable amb import total de capítols de l'empresa instal·ladoraproposada com a col·laboradora IMEF INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT S.L (Annex 5).

Annexes 1-5.

Presenten un nou pressupost amb preus reduïts que no es justifiquen en la seva totalitat. El pressupost està calculat aplicant uns preus unitaris no descomposts als amidaments de projecte.

Totes les ofertes que es presenten tenen data posterior a la presentació de l oferta econòmica i per tant no son vàlides.

No es considera suficientment justificada l oferta presentada per l empresa AXIS, i per tant es desestima."

De conformitat amb l'article 320 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Mesa de contractació ha emès la seva acta, de data 3 de novembre de 2016, en la qual, una vegada examinat i valorat l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 25 d'octubre de 2016,ha fet seu el contingut d'aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant ien la plataforma Vortal i, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot, exclou les propostes de CIVIL STONE, SL,AXIS PATRIMONI, SL i RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL de la valoració global, per haverpresentat unes ofertes desproporcionades o anormals i no haver-les justificat suficientment. En conseqüència, peraplicació dels criteris de valoració previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i tal i com es detalla enl'informe tècnic, resulta la següent puntuació global, per ordre decreixent:

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables per aplicació de fórmules matemàtiques

Proposta econòmica Puntuació (100 punts)

BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL

179.219,34 EUR 100,00

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA

181.143,54 EUR 96,29

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

188.953,04 EUR 81,22

CONSCA EGARA, SL

188.999,26 EUR 81,13

GESTION INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES COSTA DORADA, SA

196.166,42 EUR 67,30

11

NOVANTIA INTEGRAL, SA

201.106,29 EUR 57,77

INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, SL

203.324,38 EUR 53,49

BIGAS GRUP, SL

205.459,11 EUR 49,37

12

CONSMOGAR EGARA, SL.

218.458,15 EUR 24,29

CIVIL STONE, SL

174.613,99 EUR exclosos

E

AXIS PATRIMONI, SL

176.528,42 EUR exclosos

10

RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

171.901,52 EUR exclosos

Dimecres, 30 de novembre de 2016

I en conseqüència, de conformitat amb l'article 151.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat perReial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i a la vista del quadre anterior, el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en la licitació de les obres del "Projecte d'adequació i rehabilitació de l'Estadi Federatiud'hoquei herba de Terrassa" és BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL, que proposa un preu de cent setanta-noumil dos-cents dinou EUR amb trenta-quatre cèntims (179.219,34 EUR) (IVA exclòs) i de dos-cents setze mil vuit-centscinquanta-cinc EUR amb quaranta cèntims (216.855,40 EUR) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 22,43%respecte al preu de licitació. El termini d'execució de les obres és de tres (3) mesos.

Als efectes del que disposa l'article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no es preveuen modificacions en aquest contracte.

L'empresa s'ha compromès a incorporar en l'execució de les obres, almenys, una persona provinent de l'atur, acomplintaixí el requisit social de creació d'ocupació contemplat a la clàusula 14ena del PCAP, com a condició especiald'execució.

Pel que fa a la puntuació, l'empresa BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL ha obtingut la màxima valoració (100punts) en l'únic criteri a avaluar en aquesta licitació, l'econòmic, per haver presentat l'oferta més baixa d'entre lesadmeses.

A requeriment de l'òrgan de contractació, segons l'art. 151.2, l'empresa ha presentat en temps i forma la documentaciójustificativa d'haver realitzat el pagament de l'anunci de licitació i de la constitució de la garantia definitiva corresponent.Igualment, ha presentat la pòlissa d'assegurança en la modalitat "tot risc construcció", expressament i la declaraciósol·licitada en relació a la subcontractació, així com la justificació de la concurrència dels requisits de capacitat isolvència tècnica exigits per poder participar en aquesta licitació.

BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL, en el marc d'un altre procediment, va lliurar recentment la documentacióacreditativa de la personalitat jurídica de l'empresa, la seva aptitud i capacitat d'obrar, així com la no incursió en capcausa de prohibició per contractar amb l'Administració, exigida a les clàusules 15ena i 16ena del PCAP. Així mateix,quant a la solvència econòmica, l'empresa va presentar una declaració sobre el volum de negoci en l'àmbit d'activitatscorresponent a l'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles, com a justificació de que acompleix elsrequisits de solvència econòmica i financera exigits per participar en aquesta licitació. També va acreditar recentmentque es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L'empresa està inclosa,segons la seva grandària, dins la tipologia d'empresa de PIME, condició que es tindrà en compte als sols efectes delcòmput del termini de devolució de la garantia.

L'interventor general ha emès el corresponent informe.

Així mateix, als efectes de l'article 52 del TRLCSP i a petició de la Intervenció General, es designa com a responsabledel contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, càrrecocupat pel Sr. Salvador Navarro Cardona.

Per tot l'exposat anteriorment, i en virtut del que determina l'article 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'art. 53.1. o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de delegacionsnúmero 6958 de 31 de juliol de 2015 i el seu complementari número 7208 de data 04 de setembre de 2015,

DISPOSA:

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL el contracte de les obres definides enel "Projecte d'adequació i rehabilitació de l'Estadi Federatiu d'hoquei herba de Terrassa", per un import de cent setanta-

nou mil dos-cents dinou EUR amb trenta-quatre cèntims (179.219,34 EUR) (IVA exclòs) i de dos-cents setze mil vuit-

cents cinquanta-cinc EUR amb quaranta cèntims (216.855,40 EUR) (IVA inclòs). El termini d'execució de les obres ésde tres (3) mesos.

Als efectes del que disposa l'article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no es preveuen modificacions en aquest contracte.

L'empresa BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL. resulta adjudicatària com a conseqüència de la puntuacióV

obtinguda en la valoració de la seva proposta, tal i com detalla l'informe tècnic de data 25 d'octubre de valoració global de les ofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d'aquesta

Dimecres, 30 de novembre de 2016

adjudicació: ha obtingut la puntuació màxima (100 punts) per haver presentat l'oferta econòmica més baixa d'entre lesadmeses. En aquesta licitació només es valorava el preu ofert per a l'execució de les obres.

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera(LOEPS), modificat per la Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, lacontractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible.

SEGON.- Carregar l'import de la despesa total de dos-cents setze mil vuit-cents cinquanta-cinc EUR amb quarantacèntims (216.855,40 EUR) (IVA inclòs), a l'aplicació pressupostària 5452 93305 62300 del Pressupost Municipal vigent.

TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració global, a l'empresa BALDÓ I ASSOCIATSCONSTRUCTORA, SL, adjudicatària de les obres de referència i a la resta de candidats o licitadors.

QUART.- Advertir a l'adjudicatari de l'obligació d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'hand'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l'estudi, de conformitat amb les prescripcionsde l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des del'adjudicació, d'aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.

CINQUÈ.- L'empresa BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, SL. s'ha compromès a incorporar en l'execució de lesobres, almenys una (1) persona provinent de l'atur, acomplint així el requisit social de creació d'ocupació contemplat a laclàusula 14.1 del PCAP com a condició especial d'execució. Per acreditar aquesta condició, l'empresa lliurarà alcoordinador de seguretat i salut, abans de l'inici de les obres, una còpia del contracte subscrit amb la persona de nova contractació. Així mateix, presentarà la documentació acreditativa del número total de persones que integren la plantillaadscrita a l'objecte del contracte adjudicat (TC1-TC2).

SISÈ.- Advertir a l'adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgansadministratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funcióde l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s'indicaran a les factures són:

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004470

LA0004470

LA0003834

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, i de conformitat amb lamodificació de l'ordenança municipal per al govern i administració electrònica, l'ús de la factura electrònica (formatFacturae) i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori per a tots elsproveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per al'Ajuntament.

SETÈ.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 156 del TRLCSP, abans del quinzè dia hàbil a comptar des delsegüent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució pels licitadors i candidats i publicar en el Butlletí Oficial dela Província de Barcelona i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Terrassa.

VUITÈ.- Designar responsable del contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l'Àrea deTerritori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro Cardona, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució iadoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzicorrectament.

NOVÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquestcontracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.

DESÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant del'Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Terrassa, 23 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol Puig