Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de les obres definides en el Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere, número 5
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de l'Ajuntament de Terrassa mitjançant el qual s'anuncia la formalització del contracte de les obres definidesen el "Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Pere número 5", mitjançant procediment obert

Entitat Adjudicadora:

Organisme: Ajuntament de Terrassa.

Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídic i Contractació d'Obres. Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Número d'expedient: ECAO 4275/2016.

Adreça d'internet perfil del contractant: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant.

Objecte del contracte:

Tipologia de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: "Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici al carrer Major de Sant Perenúmero 5".

D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera(LOEPS), modificat per la Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, lacontractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible.

CPV: 45110000-1 Treballs de demolició. d'immobles i moviment de terres.

45223210-1 Obres d'estructura d'acer.

45232410-9 Obres de sanejament.

45261900-3 Reparació i manteniment de teulades.

45262210-6 Treballs de cimentació.

Tramitació i procediment d'adjudicació:

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació:

- per al contracte principal:

IVA exclòs: dos-cents sis mil cinc-cents noranta-set EUR amb vuitanta-quatre cèntims (206.597,84 EUR).

IVA inclòs: dos-cents quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-tres EUR amb trenta-nou cèntims (249.983,39 EUR).

- per a les modificacions previstes:

IVA exclòs: seixanta mil tres-cents tretze EUR amb quaranta cèntims (60.313,40 EUR) IVA inclòs: setanta-dos mil nou-

cents setanta-nou EUR amb vint-i-un cèntims (72.979,21 EUR).

Valor estimat del contracte:

IVA exclòs: dos-cents seixanta-sis mil nou-cents onze EUR amb vint-i-quatre cèntims (266.911,24 EUR).

IVA inclòs: tres-cents vint-i-dos mil nou-cents seixanta-dos EUR amb seixanta cèntims (322.962,60 EUR).

Adjudicació:

Data: 02 de novembre de 2016.

Contractista: GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL.

NIF: B64522790.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Import de l'adjudicació: cent seixanta-cinc mil nou-cents divuit EUR amb setanta-tres cèntims (165.918,73 EUR) (IVAexclòs) i dos-cents mil set-cents seixanta-un EUR amb seixanta-sis cèntims (200.761,66 EUR) (IVA inclòs).

Termini d'execució: vuit (8) mesos.

Import de les modificacions previstes: La clàusula 35.1 del plec de clàusules administratives estableix les possiblesmodificacions previstes, modificacions que GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL. es compromet a realitzar, en cas de sernecessària la seva execució, per un import de quaranta-vuit mil quatre-cents trenta-set EUR amb seixanta-nou cèntims(48.437,69 EUR) (IVA exclòs) i de cinquanta-vuit mil sis-cents nou EUR amb seixanta cèntims (58.609,60 EUR) (IVAinclòs). Així doncs, el pressupost total en el supòsit anterior, incorporant les modificacions, seria de dos-cents catorzemil tres-cents cinquanta-sis EUR amb quaranta-dos cèntims (214.356,42 EUR) (IVA exclòs) i de dos-cents cinquanta-

nou mil tres-cents setanta-un EUR amb vint-i-sis cèntims (259.371,26 EUR) (IVA inclòs).

Medi de publicació de l'adjudicació: perfil del contractant i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data de publicació de l'adjudicació: 10 de novembre de 2016.

Data de formalització del contracte:

18 de novembre de 2016.

Terrassa, 22 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega López