Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions destinades a projectes socials per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a projectes de serveis socials per l'exercici 2016

BDNS (Identif.): 323645.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) y 20.8.a de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complert del qual es pot consultar en la Base de DadesNacional de Subvencions: "http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index".

Primer. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquestes bases les entitats sense ànim de lucre de caràcter local osupramunicipal, que hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, per realitzar activitats de caràcter social,amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Segon. Objecte.

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics següents:

SERVEIS SOCIALS:

Projectes d'atenció, sensibilització i promoció social de persones que es trobin en situació de desigualtat, malaltia,discriminació o risc d'exclusió social.

Iniciatives que promoguin grups d'informació, assessorament i de suport mutu no professionalitzat, a familiars cuidadorsde persones que es troben en situació de desigualtat, malaltia, discriminació o risc d'exclusió social.

Projectes que promoguin l'associacionisme i la participació activa de grups o col·lectius socials en els diferents àmbitsde la vida ciutadana.

Iniciatives que potenciïn la sensibilització i la inclusió social i promoguin la no discriminació dels diferents grups depoblació.

Propostes singulars de caràcter extraordinari d'interès per a la ciutat.

Tercer. Bases Reguladores.

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes socials 2016 es van aprovar pel Ple del'Ajuntament en data 31.03.2016 i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data15.04.2016.

Quart. Quantia.

Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són els següents:

60-23104-480 "Transferències a entitats programes discapacitats".

La quantia total màxima de les subvencions convocades és 32.000 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de laE

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

C

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Sisè. Altres dades.

La resta d'informació relativa a aquesta convocatòria s'estableix a les Bases específiques reguladores de lessubvencions destinades a projectes socials 2016.

Sant Andreu de la Barca, 24 de novembre de 2016

L'alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de servicios sociales para el ejercicio 2016

BDNS (Identif.): 323645.

"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8.a de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo del cual se puede consultar en la Base deDatos Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Primero. Beneficiarios.

Poden ser beneficiarios de las subvenciones objeto de estas bases las entidades sin ánimo de lucro de carácter local osupramunicipal, que deberán estar inscritas en el Registre Municipal de entidades, para realizar actividades de caráctersocial, con especial proyección a Sant Andreu de la Barca.

Segundo. Objeto.

Poden ser subvencionables los proyectos en los ámbitos temáticos siguientes:

SERVICIOS SOCIALES:

Proyectos de atención, sensibilización i promoción social de persones que se encuentren en situación de desigualdad,enfermedad, discriminación o riesgo de exclusión social.

Iniciativas que promuevan grupos de información, asesoramiento y de apoyo mutuo no profesionalizado, a familiarescuidadores de personas que se encuentran en situación de desigualdad, enfermedad, discriminación o riesgo deexclusión social.

Proyectos que promuevan el asociacionismo y la participación activa de grupos o colectivos sociales en los diferentesámbitos de la vida ciudadana.

Iniciativas que potencien la sensibilización y la inclusión social y promuevan la no discriminación de los diferentesgrupos de población.

Propuestas singulares de carácter extraordinario de interés para la ciudad.

Tercero. Bases Reguladoras.

Las Bases específicas reguladoras de las subvenciones destinadas a proyectos sociales 2016 se aprobaron en el Plenodel Ayuntamiento en fecha 31.03.2016 y fueron objeto de publicación al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona enfecha 15.04.2016.

Cuarto. Cantidad.

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes:

60-23104-480 "Transferencias a entidades programas discapacitados".

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 32.000 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

E

Les solicitudes se presentaran por escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

El plazo de presentación de les solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación dela convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sexto. Otros datos.

El resto de información relativa a esta convocatoria se establece a las Bases especificas reguladores de lassubvenciones destinadas a proyectos sociales 2016.

Sant Andreu de la Barca, 24 de noviembre de 2016

El alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez