Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 38 de 2016 del pressupost municipal vigent, i la modificació de la base 25. 2 b) d'execució del pressupost
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2016, va aprovar inicialment l'expedientde modificació de crèdits número 38 de 2016 del pressupost municipal vigent, i la modificació de la base 25. 2 b)d'execució del pressupost municipal de 2016.

De Conformitat amb els articles 169, 170 i 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per termini de 15 dies, comptats des de l'endemà de la publicaciód'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions, si s'escau.

Cas de no presentar-se cap reclamació, l'aprovació restarà definitiva, sense necessitat d'adoptar nou acord.

Sant Adrià de Besòs, 29 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Callau Bartolí