Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'oficial 1a cap de colla de la Brigada Municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relatiu a la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'oficial 1a cap de colla de la brigada municipal

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'OFICIAL 1ª CAP DE COLLA DELA BRIGADA MUNICIPAL.

Es convoca pel sistema de concurs la provisió definitiva del següent lloc de treball amb les característiques indicades:

1. Lloc a proveir.

Denominació: Oficial primera cap de Colla.

Dependència: Brigada Municipal.

Règim: Laboral.

Grup: C2.

Categoria: Oficial 1a.

Nivell de complement de destinació: 18.

Complement específic: 13.403,56 EUR anual.

Missió del lloc: Organitzar, supervisar i distribuir les tasques a realitzar per la Brigada Municipal entre el personal de lamateixa, d'acord amb les instruccions rebudes dels seus superiors i els procediments establerts, d'acord amb lanormativa vigent.

2. Requisits de participació.

Els següents requisits s'han de complir, com a màxim en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies enels termes indicats:

? Tenir la condició de personal laboral fix a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb categoria d'oficial 1a.

? Tenir una antiguitat mínima de dos anys en la categoria des de la qual es concursa, computant-se els serveis previs així reconeguts.

? Tenir el títol de Graduat escolar o equivalent.

? Tenir acreditat el nivell B o equivalent de coneixements de llengua catalana. Els aspirants que no disposin d'aquestaacreditació podran realitzar una prova de coneixements de llengua catalana, la qual serà qualificada com a apta o noapta.

? Estar en possessió del carnet de conduir B.

? Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa vigent, possibiliti

participar en aquesta convocatòria.

3. MÈRITS A VALORAR.

Les persones interessades hauran d'acreditar documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, els mèrits que vulguin al·legar, sense que l'òrgan de valoració en pugui valorar d'altres no aportats en aquest moment. El Servei deE

Recursos Humans d'ofici posarà a disposició de cadascun dels aspirants totes les dades rellevant a efectes de valoracióC

Dimecres, 30 de novembre de 2016

d'aquest concurs existents a l'expedient personal de cadascun, per la qual cosa no caldrà aportar aquestadocumentació.

La valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el següent barem:

A. Antiguitat.

Prestació de serveis com a personal d'oficis en qualsevol administració pública, a raó de 0,4 punts per any de serveis, fins a 3 punts. Els períodes inferiors a l'any es puntuaran proporcionalment.

A aquests efectes, s'han de computar els serveis prestats i reconeguts amb caràcter previ a l'ingrés. No es computaranels serveis prestats simultàniament amb altres d'igualment al·legats.

Els mèrits al·legats en aquest apartat s'hauran d'acreditar mitjançant certificat de serveis prestats emès per l'òrgancompetent de l'Administració on s'hagin prestat els serveis. Aquests mèrits es valoraran, com a màxim, fins a la data definalització del període de presentació d'instàncies.

B. Experiència professional.

Exercici de les funcions de cap de colla de la Brigada municipal o de coordinador d'una àrea funcional de la mateixa, a raó de 0,6 punts per any fins a un màxim de 2 punts. Els períodes inferiors a l'any es puntuaran proporcionalment.

S'entén per Brigada municipal, un conjunt de personal amb funcions pròpies d'oficis manuals que presta els seus serveisen una entitat local, la missió de la qual és el manteniment i/o reparació d'instal·lacions, mobiliari, etc, realitzades deforma coordinada.

Els mèrits al·legats en aquest apartat s'hauran d'acreditar mitjançant còpia de la resolució en la qual s'assignen lesfuncions emesa per l'òrgan administratiu competent. Aquests mèrits es valoraran, com a màxim, fins a la data definalització del període de presentació d'instàncies.

C. Cursos de formació i perfeccionament.

Cursos de formació professional, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb el lloc de treball a proveir ique hagin estat impartits en centres oficials:

Per cursos de durada de 5 a 25 hores: 0,20 punts per curs.

Per cursos de durada de 26 a 50 hores: 0,30 punts per curs.

Per cursos de durada de 51 a 100 hores: 0,40 punts per curs.

Per cursos de durada superior a 100 hores: 0,50 punts per curs.

La puntuació d'aquest apartat no podrà superar els 3 punts. Tots els cursos hauran de justificar documentalment la sevadurada lectiva i, en el cas que aquesta dada no consti o tingui una durada inferior a 5 hores lectives no seran valorats. Només seran objecte de valoració les activitats formatives finalitzades dins del període de 10 anys anteriors a la data definalització del termini de presentació d'instàncies d'aquest concurs.

Només es valoraran els cursos, diplomes, etc. que estiguin directament relacionats amb el lloc de treball i que haginestat convocats o organitzats per Universitats, Instituts o Escoles Oficials o d'altres entitats sempre que en aquest últimcas estiguin homologades per la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques. Així mateix, es valoraranels cursos de formació contínua dins de l'Acord Nacional de Formació Contínua en les Administracions Públiques aqualsevol de les seves edicions. Aquelles activitats de naturalesa diferent als cursos, com per exemple jornades, taulesrodones, trobades, debats, etc., no podran ésser objecte de valoració. Els seminaris només es valoraran si s'acreditaque tenen la mateixa naturalesa i metodologia que els cursos.

Es consideraran de forma preferent, com a matèries vinculades al lloc de treball aquelles específiques dels oficis

habituals de la Brigada, ús de maquinària, muntatge d'instal·lacions, prevenció de riscos laborals i organització i direccióN

del treball.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Els cursos d'idiomes, informàtica o d'altres realitzats pel desenvolupament o interès personal, no seran valorats, exceptesi són cursos de formació professional destinats específicament a empleats públics.

L'òrgan de valoració té la potestat de no puntuar aquells cursos o títols que consideri desfasats, que no estan realitzatsen centres oficials o no s'adeqüin al contingut funcional del lloc a proveir.

D. Titulacions oficials rellevants per al lloc a cobrir.

Titulacions acadèmiques i/o carnet professionals oficials rellevants per al lloc a cobrir, sense que es pugui tenir encompte la titulació exigida per participar en aquest concurs o per ocupar la plaça des de la qual es concursa, ni lestitulacions acadèmiques de nivell inferior necessàries per assolir les titulacions presentades, d'acord amb el següentbarem per títol o carnet professional:

1. Títol de FP II o Cicles formatius de grau mitjà en matèries pròpies del lloc a proveir: 0,5 punts.

2. Títol universitari o Cicle formatiu de grau superior en matèries pròpies del lloc a proveir: 1 punt.

3. Carnet professional rellevant per al lloc a proveir: 1 punt.

La puntuació màxima d'aquest apartat no podrà superar els 2 punts. Tots els títols i/o carnets s'hauran de justificardocumentalment. La comissió de valoració es reserva l'adequació d'aquestes titulacions al lloc de treball a proveir.

E. Valoració del treball realitzat.

La base per valorar el treball realitzat en el lloc des del qual es concursa seran les avaluacions del desenvolupamentrealitzades a partir de l'any 2006 a raó de 0,50 punts per avaluació no inferior a l'adequada, amb un màxim de 2 punts. L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà d'ofici per part del Servei de Recursos Humans.

F. Entrevista personal i cas pràctic.

Entrevista individual de cada aspirant amb els membres de la Comissió de Valoració referent als mèrits especificsadequats a les característiques del lloc de treball. Especialment es valoraran aquelles competències inherents a lacapacitat de direcció de grups de treball, programació de tasques i altres de similars referents a les exigències decoordinació i comandament pròpies d'aquest lloc de treball. Abans de l'entrevista, es podrà demanar als aspirants queresolguin un cas pràctic escrit per acredita que tenen les competències necessàries per desenvolupar el lloc de treball aproveir.

Puntuació: de 0 a 6 punts.

4. PUNTUACIÓ MÍNIMA.

La puntuació mínima per superar el concurs de provisió convocat serà de 10 punts, sumant tots els mèrits especificats.

5. SOL·LICITUDS.

Qui desitgi prendre part en aquesta convocatòria ha de presentar una instància acompanyada de currículum vitae i de ladocumentació acreditativa dels mèrits al·legats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, plaça de la Vila, 12, en eltermini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficialde la Província.

Per poder valorar els mèrits, caldrà que la seva acreditació documental s'efectuï abans de la finalització del període depresentació d'instàncies. Els mèrits acreditats amb posterioritat no seran valorats per la comissió.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Regidoria de Recursos Humans dictarà resolució en el terminimàxim d'un mes declarant aprovada la llista de persones admeses i excloses.

L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'Edictes de la Corporació, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per

presentar esmenes i possibles reclamacions.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Si no es presenten al·legacions aquesta llista provisional s'elevarà automàticament al caràcter de definitiva. Lesal·legacions es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des que es van presentar. Sitranscorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

6. COMISSIÓ DE VALORACIÓ.

La comissió de valoració estarà formada per:

President: el cap de Servei de Recursos Humans o persona en qui delegui.

Vocals: Dos tècnics experts.

Secretari/ària.

La comissió queda facultada per resoldre qualsevol dubte que es plantegi des del moment de la seva constitució iprendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

Observadors sindicals: Les organitzacions sindicals més representatives, que compleixin amb aquest requisit dinsl'àmbit funcionarial de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, podran designar fins a quatre representants (un percadascuna de les organitzacions sindicals), per assistir a les sessions de treball de la comissió de valoració, senseformar-ne part.

7. PROPOSTA DE PROVISIÓ.

Finalitzat el procés, la Comissió de Valoració proposarà a la Regidoria de Recursos Humans l'adscripció al lloc de treballde l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més elevada. Aquesta adscripció tindrà caràcter definitiu una vegadaesdevingui vacant el lloc de treball i provisional en règim de comissió de serveis si s'efectua la provisió abans de lajubilació de l'actual ocupant. El resultat d'aquest procés es publicarà en el tauler d'edictes de la Corporació i a la intranet municipal.

8. IRRENUNCIABILITAT I PERMANÈNCIA EN LA DESTINACIÓ.

La persona seleccionada no pot renunciar a la destinació adjudicada i hi haurà de romandre, com a mínim, 2 anys.

9. ALTRES INCIDÈNCIES.

Contra aquestes bases i convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podraninterposar recurs potestatiu de reposició davant l'alcalde de Sant Adrià de Besòs en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, o directament recurscontenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el terminide dos mesos comptats des de l'endemà de l'esmentada publicació.

Contra la resolució definitiva d'aquesta convocatòria, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu dereposició davant l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicacióo notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini dedos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte,determinin la impossibilitat de continuar el procés, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessoslegítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'alcalde, en el termini d'un mes a comptarde l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis de la Corporació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg delprocés, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-sepública la puntuació final del procés selectiu."

Sant Adrià de Besòs, 21 de novembre de 2016

La regidora delegada de Recursos Humans, Filomena Cañete CarrillC