Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de cap d'unitat administrativa del Servei de Territori
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relatiu a la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de cap d'unitat administrativa del Servei de Territori

"BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA.

Es convoca, pel sistema de concurs de mèrits, la provisió definitiva del següent lloc de treball amb les característiquesindicades:

1. LLOC A PROVEIR.

Denominació: Cap d'unitat administrativa.

Dependència: Servei de Territori.

Règim: Funcionarial.

Grup: C1.

Escala i subescala: administració general, subescala administrativa.

Nivell complement de destinació: 20.

Complement específic: 9.524,32 EUR anuals.

Missió del lloc: Gestió del suport administratiu de l'Àrea de Territori i coordinació de les funcions de la resta de personal administratiu del Servei.

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.

Els següents requisits s'han de complir, com a màxim en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies enels termes indicats:

*Tenir la condició de funcionari/ària de carrera a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i pertànyer a l'escalad'administració general i a la subescala administrativa.

*Tenir una antiguitat mínima de dos anys en l'escala d'administració general, subescala administrativa, computant-se elsserveis previs així reconeguts.

*Trobar-se en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa vigent, possibilitiparticipar en aquesta convocatòria.

*Tenir la titulació acadèmica requerida per a l'accés a la subescala administrativa d'administració general.

*Tenir acreditat el nivell C o equivalent de coneixements de llengua catalana. Els aspirants que no disposin d'aquestaacreditació podran realitzar una prova de coneixements de llengua catalana, la qual serà qualificada com a apta o noapta.

3. MÈRITS A VALORAR.

Les persones interessades hauran d'acreditar documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, els mèrits que vulguin al·legar, sense que l'òrgan de valoració en pugui valorar d'altres no aportats en aquest moment. El Servei de Recursos Humans d'ofici posarà a disposició de cadascun dels aspirants totes les dades rellevant a efectes de valoracióE

d'aquest concurs existents a l'expedient personal de cadascun, per la qual cosa no caldrà aportar aquestaC

documentació.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

La valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el següent barem:

A. Antiguitat.

Prestació de serveis en qualsevol administració pública, a raó de 0,30 punts per anys de serveis, fins a 3 punts. Elsperíodes inferiors a l'any es puntuaran proporcionalment.

A aquests efectes, s'han de computar els serveis prestats i reconeguts amb caràcter previ a l'ingrés. No es computaranels serveis prestats simultàniament amb altres d'igualment al·legats.

Els mèrits al·legats en aquest apartat s'hauran d'acreditar mitjançant certificat de serveis prestats emès per l'òrgancompetent de l'Administració on s'hagin prestat els serveis. Aquests mèrits es valoraran, com a màxim, fins a la data definalització del període de presentació de sol·licituds.

B. Experiència professional.

Prestació de serveis en qualsevol administració pública en llocs de treball adscrits a l'escala d'administració general,subescala administrativa, amb funcions relacionades amb la tramitació ordinària d'expedients d'acord amb elprocediment administratiu comú i que tinguin vinculació amb les funcions del lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per anyde servei, fins a un màxim de 3 punts. Els períodes inferiors a l'any es puntuaran proporcionalment.

Els mèrits al·legats en aquest apartat s'hauran d'acreditar mitjançant certificat de serveis prestats emès per l'òrgancompetent de l'Administració on s'hagin prestats els serveis. Aquests mèrits es valoraran, com a màxim, fins a la data definalització del període de presentació de sol·licituds.

C. Valoració del treball realitzat.

La base per valorar el treball realitzat en el lloc des del qual es concursa seran les avaluacions del desenvolupamentrealitzades a partir de l'any 2006 a raó de 0,50 punts per avaluació no inferior a l'adequada, amb un màxim de 2 punts. L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà d'ofici per part del Servei de Recursos Humans.

D. Expedient acadèmic.

Les titulacions acadèmiques oficials diferents de les requerides per poder participar en aquest concurs es valoraran finsa un màxim de 2 punts, segon el barem següent, tot entenent com a vinculació o relació amb el lloc de treball elcontingut dels estudis d'aplicació directa a la gestió administrativa pròpia del lloc de treball:

Llicenciatura o grau universitari:

Relacionada amb el lloc de treball: 1 punt.

No relacionada amb el lloc de treball: 0,5 punts.

Diplomatura:

Relacionada amb el lloc de treball: 0.50 punts.

No relacionada amb el lloc de treball: 0,25 punts.

Mestratges universitaris vinculats amb el lloc de treball: 0,50 punt per curs.

Postgraus universitaris vinculats amb el lloc de treball: 0,25 punts per curs.

E. Grau personal.

El grau personal consolidat es valorarà fins a un màxim de 2 punts, d'acord amb la distribució següent:

Grau consolidat igual o superior al nivell del lloc convocat: 2 punts.

V

Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 1 punt.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

F. Cursos de formació i perfeccionament.

Cursos de formació professional, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb el lloc de treball a proveir ique hagin estat impartits en centres oficials:

Per cursos de durada de 5 a 25 hores: 0,20 punts per curs.

Per cursos de durada de 26 a 50 hores: 0,30 punts per curs.

Per cursos de durada de 51 a 100 hores: 0,40 punts per curs.

Per cursos de durada superior a 100 hores: 0,50 punts per curs.

La puntuació d'aquest apartat no podrà superar els 4 punts. Tots els cursos hauran de justificar documentalment la sevadurada lectiva i, en el cas que aquesta dada no consti o tingui una durada inferior a 5 hores lectives no seran valorats. Només seran objecte de valoració les activitats formatives finalitzades dins del període de 10 anys anteriors a la data definalització del termini de presentació d'instàncies d'aquest concurs.

Només es valoraran els cursos, diplomes, etc. que estiguin directament relacionats amb el lloc de treball i que haginestat convocats o organitzats per Universitats, Instituts o Escoles Oficials o d'altres entitats sempre que en aquest últimcas estiguin homologades per la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques. Així mateix, es valoraranels cursos de formació contínua dins de l'Acord Nacional de Formació Contínua en les Administracions Públiques aqualsevol de les seves edicions. Aquelles activitats de naturalesa diferent als cursos, com per exemple jornades, taulesrodones, trobades, debats, etc., no podran ésser objecte de valoració. Els seminaris només es valoraran si s'acreditaque tenen la mateixa naturalesa i metodologia que els cursos.

Es consideraran de forma preferent, com a matèries vinculades al lloc de treball les següents: procedimentadministratiu, gestió administrativa d'aplicació en l'àmbit de territori, drets i deures dels ciutadans, informàtica a nivelld'usuari, circuits i processos administratius i direcció d'equips de treball.

Els cursos d'idiomes, informàtica o d'altres realitzats pel desenvolupament o interès personal, no seran valorats, exceptesi són cursos de formació professional destinats específicament a la funció pública.

L'òrgan de valoració té la potestat de no puntuar aquells cursos o títols que consideri desfasats, que no estan realitzatsen centres oficials o no s'adeqüin al contingut funcional del lloc a proveir.

G. Memòria.

Per tal d'acreditar els mèrits i les capacitats, els/les candidats/ates hauran d'elaborar una memòria que versarà sobre elsegüent tema: "Aspectes pràctics a tenir en compte per desenvolupar i coordinar la gestió administrativa de l'àrea deterritori".

Aquest document ha de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15 pàgines DIN A4, impreses a una solacara, interlineat d'1'5, i amb un tipus de lletra Arial 12 punts o Verdana 11 punts (els encapçalaments d'apartats iseccions del document podran ser de grandària superior), i ha de ser presentada conjuntament amb la sol·licitud departicipació en aquest procés.

Els candidats exposaran la memòria en un temps màxim de 30 minuts davant la comissió de valoració, els membres dela qual podran efectuar les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

En aquesta defensa, a més del contingut de la memòria, es valoraran també els coneixements i competències requeritsper desenvolupar el lloc de treball.

La puntuació d'aquest mèrit serà com a màxim la següent, referents a les funcions i responsabilitats del lloc de treballobjecte de la convocatòria:

*Contingut, presentació i redacció de la memòria: 3 punts.

E

*Coneixements de l'aspirant: 3 punts.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

*Competències i aptituds de l'aspirant: 3 punts.

4. PUNTUACIÓ MÍNIMA.

La puntuació mínima per superar el concurs de provisió convocat serà de 18 punts, sumant tots els mèrits especificats.

5. SOL·LICITUDS.

Qui desitgi prendre part en aquesta convocatòria ha de presentar una instància acompanyada de currículum vitae, de lamemòria realitzada i de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del'Ajuntament, plaça de la Vila, 12, en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la publicacióde la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Per poder valorar els mèrits, caldrà que la seva acreditació documental s'efectuï abans de la finalització del període depresentació d'instàncies. Els mèrits acreditats amb posterioritat no seran valorats per la comissió.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Regidoria de Recursos Humans dictarà resolució en el terminimàxim d'un mes declarant aprovada la llista de persones admeses i excloses.

L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'Edictes de la Corporació, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils perpresentar esmenes i possibles reclamacions.

Si no es presenten al·legacions aquesta llista provisional s'elevarà automàticament al caràcter de definitiva. Lesal·legacions es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des que es van presentar. Sitranscorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

6. COMISSIÓ DE VALORACIÓ.

La comissió de valoració estarà formada per:

President: el cap de Servei de Recursos Humans o persona en qui delegui.

Vocals: Dos tècnics experts, amb condició de funcionaris.

Secretari/ària.

La comissió queda facultada per resoldre qualsevol dubte que es plantegi des del moment de la seva constitució iprendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

Observadors sindicals: Les organitzacions sindicals més representatives, que compleixin amb aquest requisit dinsl'àmbit funcionarial de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, podran designar fins a quatre representants (un percadascuna de les organitzacions sindicals), per assistir a les sessions de treball de la comissió de valoració, senseformar-ne part.

7. PROPOSTA DE PROVISIÓ.

Finalitzat el procés, la Comissió de Valoració proposarà a la Regidoria de Recursos Humans l'adscripció definitiva al llocde treball de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més elevada. El resultat d'aquest procés es publicarà en el taulerd'edictes de la Corporació i a la intranet municipal.

8. IRRENUNCIABILITAT I PERMANÈNCIA EN LA DESTINACIÓ.

La persona seleccionada no pot renunciar a la destinació adjudicada i hi haurà de romandre, com a mínim, 2 anys.

9. ALTRES INCIDÈNCIES.

Contra aquestes bases i convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran

interposar recurs potestatiu de reposició davant l'alcalde de Sant Adrià de Besòs en el termini d'un mes a comptar de N

l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, o directament recursV

contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de l'esmentada publicació.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Contra la resolució definitiva d'aquesta convocatòria, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu dereposició davant l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicacióo notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini dedos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte,determinin la impossibilitat de continuar el procés, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessoslegítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'alcalde, en el termini d'un mes a comptarde l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis de la Corporació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg delprocés, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-sepública la puntuació final del procés selectiu."

Sant Adrià de Besòs, 21 de novembre de 2016

La regidora delegada de Recursos Humans, Filomena Cañete Carrillo