Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació i plec de clàusules administratives particulars per a la rehabilitació de la plaça Nova, la coberta de l'antiga biblioteca i les escales de l'entorn de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Puig-reig

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 8 de novembre de 2016 va aprovar:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra consistent en Rehabilitació de la Plaça Nova, la coberta de l'antigabiblioteca municipal i les escales de l'entorn de l'Ajuntament, convocant la seva licitació.

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d'obres consistent enRehabilitació de la Plaça Nova, la coberta de l'antiga biblioteca municipal i les escales de l'entorn de l'Ajuntament perprocediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant anunci de licitació,perquè durant el termini de vint-i-sis dies puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

Obtenció de documentació i informació:

Ajuntament de Puig-reig, C/ Pau Casals nº 1 08692 Puig-reig.

Tel: 938380000; fax 938381302; http://www.puig-reig.cat.

Data límit d'obtenció de documents i informació:

Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: 27 de desembre de 2016.

Lloc de presentació: Ajuntament de Puig-reig, C/ Pau Casals nº 1 08692 Puig-reig.

Obertura de les ofertes: 2 de gener de 2017.

Despeses dels anuncis: màxim 600 EUR.

Portal informàtic o pàgina web on hi figurin les informacions relatives a la convocatòria o on es puguin obtenir els plecs:

http://www.puig-reig.cat.

Puig-reig, 19 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Maria Altarriba i Roca