Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de la llicència d'ús provisional per a exercir l'activitat d'empresa de rètols i publicitat exterior a l'avinguda Josep Anselm Clavé núm.103
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, mitjançant Decret núm. 7047/2016, del dia 16/11/2016, enrelació amb la comunicació prèvia d'activitat presentada per NEON ALARCON, SL, per a l'exercici d'activitat d'empresade rètols i publicitat exterior a l'avinguda Josep Anselm Clavé núm. 103 d'aquest terme municipal, ha resolt el següent:

Sotmetre a informació pública, per termini de vint dies, l'expedient núm. 15948/2016 relatiu a la sol·licitud de llicènciad'ús provisional per a exercir d'empresa de rètols i publicitat exterior a l'avinguda Josep Anselm Clavé núm. 103 d'aquestterme municipal, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació.

En conseqüència, es procedeix a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en eltauler d'anuncis de la Corporació a fi i efecte que, qualsevol persona interessada pugui consultar l'expedient i presentarles al·legacions que consideri oportunes. L'expedient es trobarà exposat al públic al departament d'Activitats, carrerMajor núm. 2-4, planta baixa, durant vint dies a partir de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona.

El Prat de Llobregat, 21 de novembre de 2016

La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, Alba Bou Jordà