Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del calendari fiscal de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

Mitjançant aquest edicte, es publica l'anunci de cobrança previst a l'article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, en els termes següents:

1.- Termini d'ingrés:

Per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2016, id'acord amb allò previst a l'article 24 del Reglament General de Recaptació, s'aprovà el calendari fiscal de l'exercici2015.

Els tributs afectats són els següents: Impost sobre béns immobles de característiques especials (IBI especials), Impostsobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbans), Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI rústics),Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), Impost sobre activitats econòmiques (IAE), Taxa per la recollida i gestióde residus comercials (Taxa residus municipals comercials), Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres ?guals (Taxa entrada vehicles ? guals), Taxa per ocupació de la via pública mercat setmanal (Taxa ocup. VP mercatsetmanal), Taxa mercat municipal i Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia(Taxa tinença animals de companyia).

El calendari general aprovat és el següent:

Concepte

Data Inici Vol.

Data Fi Vol / Domi.

IBI ESPECIALS-NO DOMICILIATS 01/03/2017

03/05/2017

IBI ESPECIALS - 1A FR - DOMICILIATS 02/05/2017

IBI ESPECIALS - 2A FR ? DOMICILIATS 02/11/2017

IBI URBANS-NO DOMICILIATS 01/03/2017

03/05/2017

IBI URBANS - 1A FR - DOMICILIATS 02/05/2017

IBI URBANS - 2A FR ? DOMICILIATS 02/11/2017

IBI RÚSTICS 01/03/2017

03/05/2017

IVTM 01/03/2017

03/05/2017

IAE 01/09/2017

03/11/2017

TAXA RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS 01/09/2017

03/11/2017

TAXA ENTRADA VEHICLES - GUALS 01/03/2017

03/05/2017

TAXA OCUP. VP MERCAT SETMANAL - NO DOMICILIATS 01/03/2017

03/05/2017

TAXA OCUP. VP MERCAT SETMANAL - 1A FR ? DOMICILIATS 01/03/2017

TAXA OCUP. VP MERCAT SETMANAL - 2A FR - DOMICILIATS 01/09/2017

TAXA MERCAT MUNICIPAL - 1A FR *

01/03/2017

03/05/2017

TAXA MERCAT MUNICIPAL - 2A FR *

01/09/2017

03/11/2017

TAXA TINENÇA ANIMALS DE COMPANYIA 01/03/2017

03/05/2017

2.- Mitjans i llocs de pagament:

- Es pot efectuar el pagament, mitjançant metàl·lic o càrrec en compte, a qualsevol de les entitats col·laboradores del'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT), amb el document cobratori que pot facilitar qualsevol oficina del'ORGT. També es pot efectuar el pagament als caixers automàtics amb lector de codi de barres d'aquestes entitats.

Entitats col·laboradores:

Caixers automàtics de "La Caixa".

Banc Sabadell.

Banco Bilbao Vizcaya ? BBVA.

Banco Popular.

Banco Santander.

E

Bankia.

C

Dimecres, 30 de novembre de 2016

- Es pot pagar per domiciliació bancària, abans del dia 20 del mes anterior a aquell en què finalitza el període de pagament.

- Per Internet, mitjançant targeta bancària, o banca online a l'adreça http://orgt.diba.cat.

- Telefònicament, mitjançant targeta bancària, al telèfon 932 029 802.

- Amb telèfon mòbil a l'adreça d'internet orgt.mobi o a l'adreça www.lacaixa.es/dipca, amb qualsevol targeta bancària.

- Per a la realització de tràmits cal adreçar-se a l'Oficina Municipal de Recaptació, al c/ Mn Jacint Verdaguer, 3. El Prat de Llobregat. De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores. Telèfon 93 472 92 43.

El darrer dia de pagament, no es garanteix la disponibilitat dels sistemes no presencials després de les 14 hores.

* En el cas de la Taxa Mercat Municipal, la recaptació de les quals no està delegada a l'ORGT, el pagament es farà ales següents entitats col·laboradores: Banco Bilbao Vizcaya ? BBVA - i els caixers automàtics de "La Caixa". Qualsevoldubte, al telèfon 93 379 00 50 o al departament de Tresoreria de l'Ajuntament, al c/Centre 28. El Prat de Llobregat. De dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores.

Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat,es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per cent quanel deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfàuna vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la Llei General Tributària, idel 20 per cent més els interessos de demora transcorregut el termini anterior.

El Prat de Llobregat, 18 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat, Rafael Duarte Molina