Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

L'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2016 ha aprovat inicialment l'expedient demodificació de crèdit número 7/2016, corresponent al Pressupost General d'aquest Ajuntament.

L'expedient restarà exposat a informació pública pel termini de 15 dies perquè qualsevol persona interessada puguiformular quantes al·legacions i suggeriments estimi convenients.

Palau-solità i Plegamans, 29 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas