Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a la contractació del servei de poda de l'arbrat del polígon Riera de Caldes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 17 de novembre de 2016, es convocalicitació mitjançant procediment obert, d'acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número d'expedient: 2016/017.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Servei de poda de l'arbrat del polígon Riera de Caldes del municipi de Palau-solità iPlegamans.

3. Termini d'execució del contracte: 45 dies a comptar a partir de la formalització del contracte.

4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

c) Criteris d'adjudicació: els que s'assenyalen a la clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars:

A) Criteris avaluables de forma automàtica (70 %) 70 punts.

- Millora del pressupost de licitació: fins a 70 punts.

S'aplicarà la següent fórmula:

P= 70*(OM/OF).

P: puntuació obtinguda.

OM: Oferta més baixa.

OF: oferta del licitador.

B) Criteris que depenen d'un judici de valor (30 %) fins a 30 punts.

Organització de la prestació del servei. Qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta de treball.

Aquesta documentació ha de constar d'una memòria explicativa detallada de l'execució del servei i dels mitjans de quèes disposarà, conforme al següent detall:

- Relació de personal, vehicles i maquinària que participarà a la poda. Puntuació màxima 15 punts.

- Proposta d'organització i execució dels treballs. Puntuació màxima 10 punts.

- Pla de resposta davant de possibles emergències. Puntuació màxima 5 punts.

5. Admissió de variants: no s'admeten.

6. Pressupost base de Iicitació. Valor estimat del contracte.

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en 34.120,00 EUR (IVA exclòs) més l'IVA que correspon aplicar que és el 21% i ascendeix a la quantitat de 7.165,20 EUR.

El valor estimat del contracte és de 34.120,00 EUR, IVA exclòs.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

7. Garanties.

a) Provisional: Es dispensa de la seva aportació.

b) Definitiva: La garantia definitiva serà del 5% del pressupost d'adjudicació (IVA exclòs).

8. Obtenció de documentació i informació:

a. Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

b. Domicili: Plaça de la Vila, 1.

c. Localitat: 08184 Palau-solità i Plegamans.

d. Telèfon: 93 864 80 56 i Fax: 93 864 92 59.

e. Correu electrònic: playart@palauplegamans.cat.

f. En el perfil de contractant de l'Ajuntament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=plegamans&reqCode=viewDetail&idCap=2094546

- Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de la presentació de les ofertes.

9. Requisits específics del contractista:

No és requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat i consegüentment:

Serà necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica conforme s'indica a la clàusula setena del Plec declàusules administratives particulars.

10. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d'ofertes serà de 15 dies naturals comptadors des del'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de 9:00 a 14:00h.

Si la data coincideix en dissabte o festiu restarà prorrogat automàticament fins al dilluns o dia no festiu següent, demanera que els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.

b) Documentació a presentar: la documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres, deconformitat amb el que s'estipula al Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.

11. Classificació que es requereix:

No es requereix classificació.

12. Admissió de variants: no s'admeten.

13. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.

c) Data obertura pliques: l'obertura dels sobres núm. 2 i 3 tindrà lloc en els terminis establerts a la clàusula dotzena del PCAP:

- L'obertura del sobre núm. 2, tindrà lloc a les 13:00 hores del cinquè dia hàbil posterior al termini d'expiració de lapresentació de propostes.

- L'obertura del sobre núm. 3, tindrà lloc com a màxim el vuitè dia hàbil següent a l'obertura del sobre núm. 2, el dia i hora que determinarà la mesa comunicant-se als licitadors i anunci al perfil del contractant.

14. Altres informacions:

Els licitadors estan obligats a informar a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans de la seva adreça electrònica(clàusula onzena del PCAP).

15. Despeses d'anuncis.

A càrrec de l'adjudicatari. L'import d'aquests anuncis serà com a màxim de 900 EUR.

Palau-solità i Plegamans, 24 de novembre de 2016

V

L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas