Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases per al concurs de Fotografia d'Aficionats Sant Sadurní 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI sobre les bases del concurs de Fotografia d'Aficionats Sant Sadurní 2016

BDNS (Identif.): 323497.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en sessió ordinària de data 16 de novembre de2016, va adoptar l'acord d'aprovar les bases reguladores del concurs de Fotografia d'Aficionats de Sant Sadurní 2016.El text íntegre de les bases i l'expedient administratiu podran ser examinats i consultats per qualsevol interessat al'Ajuntament de Montornès del Vallès. Pel que fa a les bases, també es podran consultar a la pàgina web de l'Ajuntament www.montornes.cat. El termini per a presentar les propostes finalitza el diumenge 11 de desembre de2016, i s'hauran presentar per correu electrònic a l'adreça: montornesfestamajor@gmail.com.

Montornès del Vallès, 16 de novembre de 2016

La regidora delegada de l'Àrea de Ciutadania, Helena Ollé Julià

ANUNCIO sobre las bases del concurso de Fotografía de Aficionados Sant Sadurní 2016

BDNS (Identif.): 323497.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montornès del Vallès, en sesión ordinaria de 16 de noviembre de 2016adoptó el acuerdo de aprobar las bases reguladoras del concurso de Fotografía de Aficionados de Sant Sadruní 2016.El texto íntegro de las bases y el expediente administrativo podrán ser examinados y consultados por cualquierinteresado en Ayuntamiento de Montornès del Vallès. En cuanto a las bases, también se podrán consultar en la páginaweb del Ayuntamiento www.montornes.cat. El plazo para presentar las propuestas finaliza el domingo 11 de diciembrede 2016 y se deberán presentar por correo electrónico a la dirección: montornesfestamajor@gmail.com.

Montornès del Vallès, 16 de noviembre de 2016

La concejala delegada del Área de Ciudadanía, Helena Ollé Julià

0

2