Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació 3 del pressupost de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

EDICTE

Exp. 106/16.

Aprovat per aquest Ajuntament l'expedient de modificació numero 3 del pressupost vigent consistent en suplement decrèdit i habilitació de crèdit extraordinari, per la present es fa avinent que l'expedient resta exposat al públic a laSecretaria de l'Ajuntament durant 15 dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació al BOP. Durant aquesttermini s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Monistrol de Montserrat, 28 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Miguel i Rodriguez