Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al foment de l'activitat econòmica per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mollet del Vallès

ANUNCI

Per Decret d'alcaldia, de data 14 d'octubre de 2016, modificat per decret d'alcaldia de data 23 de novembre de 2016,s'ha aprovat la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics a per al foment de l'activitat econòmica per a l'exercici2016, en els termes següents:

? Obrir la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al foment de l'activitat econòmica per a l'exercici 2016, la quales regirà per les Bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de març de 2016.

? La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta resolució és de 30.000 EUR.

? Establir el termini per presentar les sol·licituds des de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 20 de desembre de 2016.

? Substituir en aquest procediment la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d'anuncis de lacorporació.

Contra aquesta resolució de convocatòria que és un acte definitiu i posen fi a la via administrativa, es podrà recórrerpotestativament en reposició, davant el mateix òrgan que les ha dictat; o impugnar-les directament davant els jutjatscontenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Siopteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposicióes resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició noes us ha notificat la resolució.

El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptartambé des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs de reposició ésde sis mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs de reposició ésde sis mesos, a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs s'hagi d'entendre desestimat.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Mollet del Vallès, 23 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Monràs Galindo