Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament, 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

EDICTE

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 28.11.2016, ha aprovat inicialment elPressupost General de la Corporació per l'exercici 2017.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat juntament amb les plantilles de personal i la relació dellocs de treball, les bases d'execució i tota la documentació annexa es poden consultar a les oficines municipals tots elsdies feiners entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de ladarrera publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el tauler d'edictes electrònic del'Ajuntament de Matadepera, a l'efecte que durant el termini esmentat es puguin formular reclamacions, de conformitatamb allò que disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de laLlei reguladora de les hisendes locals i l'article 20 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa elcapítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria depressupostos.

De no presentar-se reclamacions en el termini assenyalat, els pressupostos quedaran aprovats definitivament, i esprocedirà a la publicació del resum per capítols del pressupost aprovat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelonai en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Matadepera.

Matadepera, 28 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga