Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de totes les funcions inherents al càrrec d'alcaldessa, a la tinenta d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia amb data 16 de novembre de 2016, queden delegades totes les funcions inherents al càrrecd'alcaldessa, a la tinenta d'alcalde següent:

Senyora Noemí Condeminas Riembau, tinenta d'alcalde primera, els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre de 2016.

El Masnou, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Jaume Oliveras i Maristany