Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anul·lació i rectificació de les obligacions pendents de pagament corresponents als exercicis 2010 a 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

EDICTE

El dia 11 de novembre de 2016 l'Alcalde del Masnou va dictar el Decret de rectificació de saldos d'obligacions pendentsde pagament d'exercicis tancats, expedient núm. X2016005121, en que es resol:

1.- Publicar edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a fi que qui es pugui considerar perjudicat pel futur decret puguipresentar al·legacions o reclamacions.

2.- Procedir a l'anul·lació i rectificació de les obligacions pendents de pagament corresponents als exercicis 2010 a2015, que consten en l'expedient, per un import total de 9.974,82 EUR. El desglossament és el següent:

Any N. Operació

Import

tercer

Nom terc.

Descripció

premi jove creacio 2010 realitzacio 2010 220100000001

300,00 ****4574H

P. V.

curs formacio arts visuals

2010 220100000002

557,04 J6384****

Dones d'avui el masnou

subvencio exercici 2010

Institut seguretat publica de 2011 220110000001 1.751,82 Q0801****

catalunya

conveni sip 2011

2011 220110000002

233,61 765

Tresoreria

bestreta de caix fixa de la policia

ajuts l ibres ies teia: 166,90 i ajuts 2012 220120000001 1.201,90 765

Tresoreria

indiv escoles bressol: 1.035,00

aportacio participacio a la rua de 2013 220130000002

50,00 G0898****

Agrupacio escoltes foc nou carnestoltes 2013.comparses

aportacio participacio a la rua de 2013 220130000003

50,00 ****9060T

O.S.S.

carnestoltes 2013.comparses

2013 220130000004

150,00 ****4790S

J.C.C.

jurat beques musicals

2013 220130000005

438,67 J6399****

Associació juvenil vatukem bestreta subvencio exercici 2013

Associacio juvenil teatre el 2013 220130000006 2.050,00 G6516****

masnou

bestreta subvencio exercici 2013

Endesa energia xxi,sl consum club esportiu masnou. 2014 220140000467 1.378,83 B8284****

unipersonal

periode 04/03/2014 a 02/04/2014

Institut nacional seguretat liquidació assegurances socials 2014 220140000468

149,37 Q28700**** social

novembre 2014.

Col·legi oficial de 2015 220150009876

180,00 Q0878****

bibliotecaris document.

Curs no realitzat

2015 220150007267

782,14 765

Tresoreria

nòmina

2015 220150007269

143,01 765

Tresoreria

nòmina

despeses a justificar material 2015 220150013637

500,00 ****2654H

G.N.O.

jornada d'entitats.

liquidacio segurs socials mes 2015 220150018435

58,43 765

Tresoreria

d'octubre

TOTAL:

9.974,82

3.- Realitzar els corresponents apunts comptables a fi d'actualitzar la informació econòmica, autoritzant a aquestaintervenció municipal a realitzar les oportunes rectificacions o anotacions, tant per comprovar la seva veracitat, com per a modificar, reduir o ampliar les mateixes.

E

4.- Notificar l'acord als qui hagin presentat al·legacions o reclamacions a fi que, si ho estimen convenient, puguinC

presentar el recurs procedent.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar un recurs de reposició davantl'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia de la publicació d'aquest edicte.

Contra la desestimació, expressa o presumpta, del recurs de reposició esmentat, podeu interposar un recurs contenciósadministratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos acomptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de maneraexpressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el recurs de reposició esmentat s'hagid'entendre desestimat de manera presumpta.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

La interposició del recurs de reposició no interromp el procediment de l'acte administratiu reclamat.

El Masnou, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Jaume Oliveras i Maristany