Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs de promoció interna, per cobrir una plaça de sergent de la Policia Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Martorell

EDICTE

D'acord amb allò que disposen les bases del procediment per a la selecció d'una plaça de sergent de la Policia Localvacant a la plantilla del personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició reservat a la promoció interna,una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, l'alcalde, en ús de les atribucions que té concedidesper la legislació vigent:

Ha resolt:

"Primer. Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs oposició lliure, per cobrir una plaça de sergent de laPolicia Local, Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup C1, vacant a lavigent plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Martorell, els següents aspirants:

ADMESOS

Registre d'entrada:

2016-E-RC-11048.

2016-E-RC-11061.

2016-E-RC-11123.

EXCLOSOS:

Ningú.

La present relació passarà a definitiva, en cas que no es formulin reclamacions dins del termini de 10 dies hàbils des dela publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Segon. Tots els aspirants estan exempts de dur a terme el primer exercici de la fase d'oposició, corresponent a la provade coneixement de la llengua catalana, ja que han presentat la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivellintermedi de català (B2).

Tercer. D'acord amb la base cinquena, el Tribunal Qualificador quedarà constituït de la següent manera:

President titular: Sr. Àngel Lluís Pérez Ampuy

President suplent: Sr. Sergi Duarte Martín

Vocal titular: Sr. Sergi Duarte Martín

Vocal suplent: Sr. Jordi Català Obiols

Vocal titular: Sr. Salvador Sabe Bernal

Vocal suplent: Sr. Damià Requena Màrquez

Vocal titular: Sr. Josep Garrido Erencia

Vocal suplent: Sra. Carme Moles Gual

Vocal titular: Sra. Montserrat Navarro Carrillo

Vocal suplent: Sra. Carmen Cordón Cobo

Vocal titular: Sra. Anna Figueras Masip

Vocal suplent: Sr. Jordi Altarriba Guitart

Vocal titular: Sr. Jordi Bernat López

Vocal suplent: Sr. Antoni Enric Lázaro Soriano

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Secretari titular: Sr. Jaume Tramunt Monsonet

Secretari suplent: Sr. Marco A. Sabe Bernal

Quart. El Tribunal Qualificador es constituirà el dia 19 de desembre de 2016, a les 8.30 hores, a l'edifici el Círcol, de l'Ajuntament de Martorell, Plaça de la Vila, 19, i es durà a terme la fase de concurs i el segon exercici de la fased'oposició.

Cinquè. Es convoca els aspirants el dia 19 de desembre de 2016, a les 9.00 hores, a l'edifici el Círcol, de l'Ajuntamentde Martorell, Plaça de la Vila, 19, a fi de dur a terme el segon exercici de la fase d'oposició.

Sisè. Disposar la publicació del present decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al taulerd'anuncis físic i electrònic de l'Ajuntament.

Setè. La publicació d'aquesta resolució substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableixl'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques."

La qual cosa es fa pública a l'efecte de possibles esmenes o reclamacions, d'acord amb la base quarta de les reguladores d'aquesta convocatòria de selecció, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3d'octubre de 2016, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7.215, de data 28 de setembre de 2016.

Martorell, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Fonollosa Comas