Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 17/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

EDICTE

L'expedient de modificació de crèdits núm. 17/2016, dins el Pressupost Municipal vigent, aprovat inicialment pel Ple dela Corporació en sessió celebrada el dia 20 d'octubre de 2016, i exposat al públic a la Intervenció d'aquest Ajuntamentdurant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 31 d'octubre de 2016, ha quedat definitivament aprovat per no haver-se presentat reclamacions en contra. El Pressupost,introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 17/2016 i deconformitat amb allò que disposa l'art. 177.2 en relació amb el 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal

30.246.586,75.

Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis

21.372.361,78.

Capítol 3.- Despeses financeres

1.646.980,46.

Capítol 4.- Transferències corrents

8.189.659,77.

Capítol 5.- Fons contingència i altres imprevistos

342.500,00.

Capítol 6.- Inversions reals

20.570.921,91.

Capítol 7.- Transferències de capital

1.774.241,71.

Capítol 8.- Actius financers

6.688,00.

Capítol 9.- Passius financers

7.660.881,00.

TOTAL

91.810.821,38.

ESTAT D'INGRESSOS.

Capítol 1.- Impostos directes

37.984.178,00.

Capítol 2.- Impostos indirectes

2.215.720,00.

Capítol 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos

27.380.376,71.

Capítol 4.- Transferències corrents

19.772.307,17.

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

285.628,00.

Capítol 6.- Alienació d'Inversions reals

698.241,00.

Capítol 7.- Transferències de capital

2.787.214,22.

Capítol 8.- Actius financers

687.156,28.

Capítol 9.- Passius financers

0,00.

TOTAL

91.810.821,38.

Manresa, 23 de novembre de 2016

L'alcalde, Valentí Junyent Torras