Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de serveis de realització del càlcul d'estructures i direcció d'obres d'estructura del projecte executiu d'un casal de gent gran al barri de Bellvitge
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, sobre la formalització del contracte de serveis AS-30/2016

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Número d'expedient: AS-30/2016.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: serveis de realització del càlcul d'estructures i direcció de les obres d'estructura del projecteexecutiu d'un casal de gent gran al barri de Bellvitge de L'Hospitalet.

b) Butlletí o Diari Oficial, i data de publicació de l'anunci de licitació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 23 de juny de 2016.

DOGC núm. 7144, de 17 de juny de 2016.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu).

4. Valor estimat del contracte.

Import: 14.700,00 EUR, IVA exclòs, desglossat en:

- Redacció projecte estructures: 7.914,00 EUR IVA exclòs.

- Direcció d'obres: 6.786,00 EUR IVA exclòs.

5. Adjudicació.

a) Data: 4 d'octubre de 2016.

b) Contractista: DOPEC SL.

c) Nacionalitat: Espanya.

d) Import d'adjudicació: 9.850,00 EUR IVA exclòs, desglossat en:

- Redacció projecte estructures: 5.300,00 EUR IVA exclòs.

- Direcció d'obres: 4.550,00 EUR IVA exclòs.

6. Formalització del contracte: 18 d'octubre de 2016.

L'Hospitalet, 17 de novembre de 2016

El tinent d'Alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, p. d. (2303/2016 de 31 de març, Butlletí Oficialde la Província de Barcelona 18/04/2016), la lletrada del Servei de Contractació, Amelia García Álvarez