Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'operació jurídica complementària de rectificació del projecte de reparcel·lació del sector 2 La Ronda
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gurb

EDICTE

Que l'ajuntament en sessió del ple de data 14 de novembre de 2016, ha adoptat unanimitat de tots els assistents, elsegüent acord:

PRIMER.- Aprovar la operació jurídica complementaria de rectificació del projecte de Reparcel·lació del Sector 2 "LaRonda" de Gurb, presentat el dia 28 de setembre de 2016, el senyor Ramon Terradellas Soler amb DNI 77080606Q actuant com a conseller Delegat de la mercantil Autosuministres Motor SA, amb CIF A08257214 i administrador solidaride la mercantil TERSOL VIC, amb CIF B60630498, de conformitat al que disposa l'article 168.1 b) del Decret 305/2006,de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

SEGON.- Notificar el present acord al propietaris afectats i al registre de la propietat.

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d'anuncis de l'ajuntament.

Gurb, 29 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Roca Tió

0

2