Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdits MC AJT 27/2016 i de l'expedient de crèdit extraordinari MC AJT 28/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària que va tenir lloc el 25 d'octubre de 2016, va aprovar les modificacions delPressupost de l'Ajuntament incloses a l'expedient de suplement de crèdits MC AJT 27/2016 i a l'expedient de crèditextraordinari MC AJT 28/2016, els quals han estat exposats al públic mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona de data 2 de novembre de 2016 i al tauler d'edictes electrònic d'aquesta Corporació, durant eltermini de quinze dies hàbils, perquè els interessats els poguessin examinar i presentar les al·legacions que estimessinoportunes.

Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagi formulat cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovacióinicial ha quedat elevat a definitiu, tal i com disposen els articles 177 i 179.4 en relació a l'article 169 del Text refós de lallei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

De conformitat amb els preceptes anteriors, es procedeix a publicar resumida per capítols, les modificacions de crèditaprovades.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol

Denominació

Cons. anterior

Modificacions

Cons. final

Impostos directes

25.705.500,00 EUR

0,00 EUR

25.705.500,00 EUR

II

Impostos indirectes

500.000,00 EUR

0,00 EUR

500.000,00 EUR

III

Taxes i altres ingressos

15.882.986,59 EUR

0,00 EUR

15.882.986,59 EUR

IV

Transferències corrents

26.328.096,10 EUR

0,00 EUR

26.328.096,10 EUR

Ingressos patrimonials

706.390,00 EUR

0,00 EUR

706.390,00 EUR

VI

Alienació d'inversions reals

100.000,00 EUR

0,00 EUR

100.000,00 EUR

VII

Transferències de capital

880.143,45 EUR

0,00 EUR

880.143,45 EUR

VIII

Actius financers

9.414.699,90 EUR

0,00 EUR

9.414.699,90 EUR

IX

Passius financers

7.559.896,80 EUR

0,00 EUR

7.559.896,80 EUR

TOTAL INGRESSOS

87.077.712,84 EUR

0,00 EUR

87.077.712,84 EUR

ESTAT DE DESPESES

Capítol

Denominació

Cons. anterior

Modificacions

Cons. final

Despeses de personal

32.281.249,19 EUR

1.078,03 EUR

32.282.327,22 EUR

II

Despeses en béns corrents i serveis

21.963.676,59 EUR

40.460,40 EUR

22.004.136,99 EUR

III

Despeses financeres

1.231.103,81 EUR

0,00 EUR

1.231.103,81 EUR

IV

Transferències corrents

8.917.060,52 EUR

161.247,19 EUR

9.078.307,71 EUR

Fons de contingència i altres

174.688,65 EUR

-41.538,43 EUR

133.150,22 EUR

VI

Inversions reals

14.623.391,92 EUR

-1.917.957,00 EUR

12.705.434,92 EUR

VII

Transferències de capital

222.177,50 EUR

0,00 EUR

222.177,50 EUR

VIII

Actius financers

493.554,00 EUR

0,00 EUR

493.554,00 EUR

IX

Passius financers

7.170.810,66 EUR

1.756.709,81 EUR

8.927.520,47 EUR

TOTAL DESPESES

87.077.712,84 EUR

0,00 EUR

87.077.712,84 EUR

Contra l'aprovació definitiva d'aquests expedients de modificació del corresponent pressupost, es pot interposar recurscontenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justíciade Catalunya.

Granollers, 24 de novembre de 2016

La secretària general, Catalina Victory Molné

V