Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Requeriment al titular d'un vehicle abandonat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gironella

EDICTE

Atès que el vehicle marca Hyundai, model Matrix, amb matrícula 5579-BYR, es troba abandonat al Dipòsit Municipal deGironella, segons informe emès pels Agents Locals de Gironella.

S'exposa per un termini de quinze dies, comptadors a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficialde la Província, perquè el titular d'aquest vehicle, el Sr. AUTO BRIAN, S.L. procedeixi a la retirada del vehicle matrícula5579-BYR i es posi en contacte amb l'Ajuntament de Gironella.

Si en l'esmentat període el titular d'aquest vehicle o familiars d'aquest no es personen a les Oficines Municipals del'Ajuntament es procedirà al tractament del vehicle matrícula 5579-BYR com a residu sòlid urbà, essent d'aplicació elque disposa la Llei 10/98 de residus, i en aquest cas podria ser sancionat com a responsable d'una infracció greu (art.34.3.b i 35.1.b. de la Llei 10/98).

Gironella, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, David Font Simon