Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

ANUNCI

Aprovat en sessió plenària extraordinària de data 28 de novembre de 2016, l'expedient de modificació de crèdits núm.11/2016 del pressupost 2016, de conformitat amb l'article 172 i SS. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pelqual s'aprova del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; aquest estarà de manifest en la Secretariad'aquesta Administració, per espai de quinze dies, durant els quals qualsevol persona interessada podrà examinar-lo iformular les reclamacions i/o al·legacions que consideri adients.

L'aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contradurant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor quan s'hagi publicat la seva aprovació definitiva.

Valldoreix, 29 de novembre de 2016

El president, Josep Puig Belman