Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Selecció de personal per a l'execució del Programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cervelló

EDICTE de l'Ajuntament de Cervelló sobre selecció de personal per a l'execució del "Programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló" inclòs en el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, primera convocatòria 2016-2017

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 1184/2016, de 15 de novembre s'han aprovat les Bases que hande regir la selecció de diferents perfils professionals per a l'execució del "Programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló" inclòs en el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, primeraconvocatòria 2016-2017, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les Bases i tota la informació referent a la convocatòria està a disposició de les persones interessades en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web: http://www.cervello.cat/oferta-publica.

Cervelló, 23 de novembre de 2016

El regidor de Recursos Humans, Juan Santiago Valea

Davant meu, la secretària accidental, Montserrat Baqués Bruno