Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Pla parcial del polígon PP-ind-3
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellví de la Marca

EDICTE

Es fa saber que l'Alcalde per decret núm. 55/16, de data 17 de novembre de 2016 va prendre el següent,

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el pla parcial del polígon PP-ind-3 presentat per Manuel Gregorio Amela Ferrer redactat iformulat pel tècnic Sr. Francesc Albin i Collet (Albin Arquitectes SCP).

Segon.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en elDOGC i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal, a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-

lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Tercer: Conjuntament amb el Pla Parcial de Delimitació s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument deplanejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum del'abast d'aquesta alteració.

Quart: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurscompetències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de mésllarg. Cinquè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments deplanejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial del'ajuntament (www.castellvidelamarca.cat). Sisè: Amb el resultat de la informació pública i dels informes emesos pels organismes afectats, es sol·licitarà l'informepreceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme, previ a l'adopció de l'acord d'aprovació definitiva. Castellví de la Marca, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Ramos i Pujol