Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 9/2016 del pressupost de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellterçol

ANUNCI

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2016, va adoptar, entre altres, elsegüent acord:

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 9/2016 del pressupost de l'Ajuntament de Castellterçol, d'acordamb el detall que figura a l'expedient.

PRESSUPOST DE DESPESES.

PRESSUPOST ALTES

BAIXES

PRESSUPOST INICIAL

DEFINITIU

CAPÍTOL 2

1.548.481,09

0,00

9.000,00

1.539.481,09

CAPÍTOL 4

124.970,83

0,00

2.900,00

122.070,83

CAPÍTOL 6

356.787,20

21.900,00

10.000,00

368.687,20

TOTAL MODIFICACIÓ DE DESPESES

21.900,00

21.900,00

Castellterçol, 29 de novembre de 2016

L'alcalde, Isaac Burgos Lozano