Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Quotes urbanístiques per a la tercera fase d'urbanització de l'àmbit Les Palmeres
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canyelles

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia núm. 230/2016 de 21 de novembre de 2016 s'ha aprovat definitivament la imposició de quotesurbanístiques corresponents a la 3a fase d'urbanització de l'àmbit Les Palmeres, exclòs Polígon II, corresponents al'actuació de la Xarxa d'enllumenat Públic i Escomeses Elèctriques, així com la relació de subjectes passius, quotesurbanístiques que corresponen a cadascun dels propietaris del sector, d'acord amb les següents dades: direcció de laparcel·la, propietari/a i coeficient de participació.

Tanmateix, s'aprova ordenar l'aplicació de les quotes per a cobrir els imports corresponents a les despeses generadesen el referit sector, per un total de 1.446.617,69 EUR d'acord amb l'actuació d'alt enunciada. La publicació d'aquests acords en la forma indicada es considera notificació individual per aquells propietaris als queintentada notificació no s'hagi practicat perquè siguin ells mateixos desconeguts i/o per desconeixement del seu domicilia efectes de notificacions, així com per aquelles persones que puguin tenir un interès/dret legítim sobre terreny inclososdins l'àmbit sector Les Palmeres, exclòs polígon II.

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, hi cap recurs potestatiu en el termini d'un mes a comptar desde la l'endemà de la seva formal notificació. Altrament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el terminide dos mesos des de l'endemà de la recepció de la present notificació, tot això, sens perjudici de qualsevol altre recursque es consideri adient per la defensa dels seu drets.

Canyelles, 22 de novembre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Rosa Huguet i Sugranyes