Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a l'organització i la gestió del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

ANUNCI de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació de l'organització i la gestió del Servei de Mediació de l'Ajuntament

1 Entitat adjudicatària

a. Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui.

b. Dependència que tramita l'expedient: Participació Ciutadana.

c. Número d'expedient: 1.5/2016.

2. Objecte del contractes

a. Descripció de l'objecte: Organització i gestió del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

b. Divisió per lots i número: No procedeix.

c. Termini d'execució: La durada del contracte serà de tres (3) anys, a comptar des del dia d'inici del servei.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Forma: Valoració per més d'un criteri.

Criteris

Puntuació máxima

Criteris que depenen d'un judici de valor

Fins a 20 punts

Projecte on es descrigui l'organització i la prestació del servei objecte del contracte d'acord amb la Fins a 15 punts

relació d'obligacions de l'empresa adjudicatària; prestació del servei per a la resolució de conflictes,activitats de prevenció, difusió, formació, metodologia per a dur a terme la cooperació amb altresserveis i entitats, etc

Garantia de qualitat en la prestació del servei: pla i compromisos de formació de personal, Fins a 5 punts

supervisions de les intervencions, protocols d'avaluació, indicadors de resultats, etc

Criteris avaluables de forma automàtica

Fins a 25 punts

Baixades sobre el preu de licitació: 1 punt per a cada 1% de baixa respecte el preu màxim

TOTAL

45 punts

4. Pressupost base de licitació

Import: 43.388,43 EUR, de principal, més 9.111,57 EUR, corresponent al 21% de l'Iva, sumant un total de 52.500,00 EUR.

5. Garanties

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: Serà la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Iva.

6. Obtenció de documentació i informació

Informació: Àrea de Participació Ciutadana.

Plaça de la Font del Lleó, 11.

08140 Caldes de Montbui.

Telèfon: 93 865 56 56.

Telefax: 93 865 56 57.

Correu electrònic: ruizcb@caldesdemontbui.cat.

Obtenció de documentació: El perfil del contractant.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

7. Termini per la presentació d'ofertes

a. 15 dies comptats de de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en cas que sigui festiu, serà el següent dia hàbil.

b. Lloc de presentació: Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d'Atenció al Ciutadà, planta baixa, plaça de la Font delLleó, 11. Hora límit 14 hores.

8. Obertura de les ofertes

a. Ajuntament de Caldes de Montbui.

b. Domicili Plaça de la Font del Lleó, 11.

c. Localitat i codi postal: Caldes de Montbui ? 08140

d. Data el vuitè dia hàbil a partir de la finalització de la presentació d'ofertes.

e. Hora: 12 hores.

9. Altres informacions

No procedeix.

10. Despeses d'anuncis.

Seran a compte de l'adjudicatari.

Caldes de Montbui, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando