Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificacions de l'expedient de modificació de crèdits 5/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga

EDICTE

PROCEDIMENT.

Modificacions de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament núm. 5/2016.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA.

En el decurs del termini d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits, aprovat pel Ple de la Corporació ensessió de 25 de juliol de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'11 d'agost de 2016, no s'ha presentat capal·legació, i d'acord amb el que disposen els articles 172 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica amb el següent resum:

1.- Objecte

La modificació introdueix al pressupost municipal de l'exercici en curs, és la de crèdits extraordinaris, ja que no hi haconsignació, per fer front a les diferents despeses.

2.- Modificacions i finançament de l'expedient de l'Ajuntament:

Són les que a continuació es detallen:

Org.

Prog.

Econ.

Nom partida

Crèdit inicial

Augment o disminució Crèdits definitius

SUPLEMENT DE CRÈDIT

21

33816

22608

FESTES: ALTRES (Centenari Queralt)

15.000,00

6.000,00

21.000,00

SUMA SUPLEMENTS DE CRÈDIT

6.000,00

TOTAL INCREMENTS

6.000,00

FINANÇAMENT

MAJORS INGRESSOS

48000

DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE

0,00

6.000,00

6.000,00

SUMA MAJORS INGRESSOS

6.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

6.000,00

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

L'acte és una resolució que posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà de recurscontenciós administratiu, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en eltermini de dos mesos. L'acció per ambdues vies únicament podrà ser simultània si respon a motius d'impugnaciódiferenciats. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret.

Berga, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Venturós i Villalba