Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificacions de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga

EDICTE

PROCEDIMENT.

Modificacions de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament núm. 3/2016.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA.

En el decurs del termini d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits, aprovat pel Ple de la Corporació ensessió de 5 de maig de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 20 de maig de 2016, no s'ha presentat capal·legació, i d'acord amb el que disposen els articles 172 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica amb el següent resum:

1.- Objecte

La modificació introdueix al pressupost municipal de l'exercici en curs, és la de crèdits extraordinaris, ja que no hi haconsignació, per fer front a les diferents despeses.

2.- Modificacions i finançament de l'expedient de l'Ajuntament:

Són les que a continuació es detallen:

Org Progr

Econ

Descripció

P - 2016 Modificació

Definitiu

TRANSFERÈNCIES POSITIVES

02

23101 a

20200

LLOGUER PISOS SERVEIS SOCIALS

Sta. Eulalia 6

1.351,80

110,28

1.462,08

02

23101 b

20200

LLOGUER PISOS SERVEIS SOCIALS

Sta Eulàlia 52

1.479,60

120,72

1.600,32

23

33002 b

20200

LLOGUER LOCAL RADIO BERGA

ccpp

111,49

222,98

334,47

26

92001 b

20200

ARRENDAMENTS DIVERSOS

Paratge La Clota Llum

0,00

1.065,49

1.065,49

02

23101 d

20200

LLOGUER PISOS SERVEIS SOCIALS

Com Prop S Eulàlia 6

427,56

15,00

442,56

26

92001 d

20200

ARRENDAMENTS DIVERSOS

Cessió d'ús Local jov.

877,18

0,01

877,19

26

92001 e

20200

ARRENDAMENTS DIVERSOS

Cartellera Teatre

585,48

14,52

600,00

07

33312 b

21200

CONSERV. EDIFICI C. CÍVIC

ASCENSOR C. CÍVIC

559,02

602,58

1.161,60

07

33221 b

21200

CONSERV. ARXIU-PAV. SUÈCIA

Assegurança

1.300,00

43,97

1.343,97

07

33221 d

21200

CONSERV. ARXIU-PAV. SUÈCIA

Manteniment

1.500,00

1.062,00

2.562,00

07

33211 e

21200

CONSERV. EDIFICI BIBLIOTECA

EXTINTORS ANUAL

275,88

660,54

936,42

08

16501 a

21400

REPARACIÓ VEHICLES BRIGADA ENLLUMENAT

Assegurances

1.748,00

438,74

2.186,74

26

92001 c

22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERV. Aigua

2.640,00

860,40

3.500,40

26

92001 d

22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERV. Impressores

8.700,00

4.716,00 13.416,00

08

93301 x

22100

CONSERV. EDIFICIS MPLS.

Control plagues

0,00

19.929,91 19.929,91

08

93301 y

22100

CONSERV. EDIFICIS MPLS.

Contenidors higiènics

0,00

5.160,60

5.160,60

21

33801 b

22608

FESTES: PATUM

Músics i cobles

4.000,00

5.575,33

9.575,33

21

33817 c

22608

FESTES: ONZE DE SETEMBRE

Sardanes

1.200,00

753,00

1.953,00

21

33804 n

22608

FESTES: ELS ELOIS

Sardanes

0,00

995,15

995,15

06

32314 b

22609

TALLERS ARTÍSTICS (Inscripcions)

contracte GCT

13.000,00

7.000,00 20.000,00

07

33311 d

22609

DESPESES FUNCIONAMENT MUSEUS

vigilància museus

0,00

5.948,37

5.948,37

19

49101 d

22799

CONTRACTE PREST. SERVEIS MANTENIMENTS INFORMÀTICS

Mòdul RRHH

800,00

800,00

1.600,00

21

92001 a

22200

TELECOMUNICACIONS OFICINES

22.620,00

10.000,00 32.620,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES POSITIVES

66.095,59

FINANÇAMENT DE L'EXPEDIENT

Org

Progr

Econ

Descripció

P - 2016

Modificació

Definitiu

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

26

92001

20200

ARRENDAMENTS DIVERSOS

Paratge La Clota

18.554,40

-2.913,60 15.640,80

08

16001

21000

CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM

Control de plagues

515,90

-515,90

0,00

03

13201

22000

MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL

Aigua

240,00

-240,00

0,00

07

33211

22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA

Aigua

318,12

-318,12

0,00

01

91201

22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ALCALDIA

Impressores

1.200,00

-1.200,00

0,00

03

13201

22000

MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL

Impressores

888,00

-888,00

0,00

07

33211

22000

MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA

Impressores

828,00

-828,00

0,00

19

49102

22002

MATERIAL INFORMÀTIC TELECENTRE

Impressores

480,00

-480,00

0,00

V

19

49101

22002

MATERIAL INFORMÀTIC SERVEIS GRALS.

Impressores

1.320,00

-1.320,00

0,00

08

16401

22100

CONSUMS CEMENTIRI

Control plagues

464,31

-464,31

0,00

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Org

Progr

Econ

Descripció

P - 2016

Modificació

Definitiu

08

16401

22100

CONSUMS CEMENTIRI

Control plagues

464,31

-464,31

0,00

07

33311

22100

CONSUMS MUSEUS

Control de plagues

1.986,20

-1.986,20

0,00

07

33211

22100

CONSUMS BIBLIOTECA

Control de plagues

722,26

-722,26

0,00

07

33221

22100

CONSUMS ARXIU-PAV. SUÈCIA

Control de plagues

954,42

-954,42

0,00

07

33313

22100

CONSUMS TEATRE

contenidors higiènics

222,86

-222,86

0,00

16

34210

22100

CONSUMS PISCINA

contenidors higiènics

34,32

-34,32

0,00

16

34212

22100

CONSUMS PAVELLÓ

contenidors higiènics

668,47

-668,47

0,00

22

43120

22100

CONSUMS MERCAT MPAL.

contenidors higiènics

1.296,10

-1.296,10

0,00

06

32310

22100

CONSUMS ESCOLA ST. JOAN

Control de plagues

1.496,12

-1.496,12

0,00

06

32312

22100

CONSUMS ESCOLA VALLDAN

Control de plagues

825,44

-825,44

0,00

16

34211

22100

CONSUMS CAMP FUTBOL

Control plagues

644,88

-644,88

0,00

07

33311

22100

CONSUMS MUSEUS

Contenidors Higiènics

182,28

-182,28

0,00

06

32311

22100

CONSUMS ESCOLA STA. EULÀLIA

Control de plagues

1.496,12

-1.496,12

0,00

16

34210

22100

CONSUMS PISCINA

Control plagues

928,62

-928,62

0,00

16

34212

22100

CONSUMS PAVELLÓ

Control plagues

1.341,34

-1.341,34

0,00

06

32310

22100

CONSUMS ESCOLA ST. JOAN

Contenidors Higiènics

617,04

-617,04

0,00

06

32312

22100

CONSUMS ESCOLA VALLDAN

Contenidors Higiènics

205,68

-205,68

0,00

06

32311

22100

CONSUMS ESCOLA STA. EULÀLIA

Contenidors Higiènics

308,52

-308,52

0,00

03

13202

22111

SENYALITZACIÓ VIÀRIA

senyals, fitons,...

8.400,00

-3.203,79

5.196,21

03

13202

22111

SENYALITZACIÓ VIÀRIA

pintura

3.600,00

-600,00

3.000,00

23

43110

22608

ALTRES FIRES

4.000,00

2.000,00

6.000,00

21

33816

22608

FESTES: ALTRES

Altres

12.000,00

-2.000,00 10.000,00

07

33311

22609

DESPESES FUNCIONAMENT MUSEUS

aigua

100,80

-100,80

0,00

24

33002

22699

RÀDIO BERGA

20.000,00

-2.445,81 17.554,19

07

33221

22699

DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU

aigua

100,80

-100,80

0,00

07

33401

22699

DESPESES FUNCIONAMENT TEATRE

aigua

201,48

-201,48

0,00

21

33802

48001

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL COBLA PIRINEU

19.000,00

-19.000,00

0,00

07

33313

21200

CONSERV. EDIFICI TEATRE

Asseg. teatre PYME

15.290,06

-2.000,00 13.290,06

03

13201

22200

TELECOMUNICACIONS POLICIA

2.520,00

-2.520,00

0,00

06

32320

22200

TELECOMUNICACIONS ESCOLA BRESSOL

900,00

-900,00

0,00

06

32620

22200

TELECOMUNICACIONS ESCOLA MUSICA

1.440,00

-1.440,00

0,00

07

33211

22200

TELECOMUNICACIONS BIBLIOTECA

2.796,00

-2.796,00

0,00

07

33221

22200

TELEFON ARXIU - PAVELLÓ SUÈCIA

2.148,00

-2.148,00

0,00

16

34210

22200

TELECOMUNICACIONS PISCINA

1.260,00

-1.260,00

0,00

22

43120

22200

TELECOMUNICACIONS MERCAT

300,00

-300,00

0,00

18

43201

22200

TELECOMUNICACIONS OFICINA TURISME

960,00

-960,00

0,00

19

49102

22200

TELECOMUNICACIONS TELECENTRE

2.556,00

-2.556,00

0,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

-66.095,59

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

L'acte és una resolució que posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà de recurscontenciós administratiu, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en eltermini de dos mesos. L'acció per ambdues vies únicament podrà ser simultània si respon a motius d'impugnaciódiferenciats. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret.

Berga, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Venturós i Villalba