Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificacions de l'expedient de modificació de crèdits 6/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga

EDICTE

PROCEDIMENT.

Modificacions de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament núm. 6/2016.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Per Decret de l'Alcaldia 2016/598, de data12 d'agost de 2016, s'ha aprovat l'expedient de modificació de crèdits 6/2016,i d'acord amb el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica amb el següent resum:

1.- Objecte

La modificació introdueix al pressupost municipal de l'exercici en curs, és la de crèdits extraordinaris, ja que no hi haconsignació, per fer front a les diferents despeses.

2.- Modificacions i finançament de l'expedient de l'Ajuntament:

Són les que a continuació es detallen:

Org.

Prog.

Econ.

Nom partida

Crèdit inicial

Augment o disminució Crèdits definitius

HABILITACIONS DE CRÈDIT

03

92001

13001

HORES EXTRES PERSONAL LABORAL

10.000,00

8.500,00

18.500,00

03

92001

15100

GRATIFICACIONS SERVEIS ESPECIALS FUNCIONARIS

21.000,00

14.000,00

35.000,00

09

33816

22608

FESTES: ALTRES (CENTENARI)

31.000,00

25.000,00

56.000,00

09

33817

22806

FESTES: ONZE DE SETEMBRE

2.203,00

15.000,00

17.203,00

TOTAL HABILITACIONS DE CRÈDIT

62.500,00

TOTAL INCREMENTS

62.500,00

Org.

Prog.

Econ.

Nom partida

Crèdit inicial

Augment o disminució Crèdits definitius

FINANÇAMENT

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

08

16210

22700

C.P.S. RECOLLIDA ESCOMBRARIES

1.250.000,00

40.000,00

1.210.000,00

07

33220

12000

RETR. BÀSIQUES ARXIU

14.482,22

10.500,00

3.982,22

07

33220

12101

COMPLEMENT ESPECIFIC ARXIU

11.859,78

6.000,00

07

33220

16000

QUOTA EMPRESA SEG. SOCIAL ARXIU

10.215,96

6.000,00

4.215,96

SUMA TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

62.500,00

TOTAL FINANÇAMENT

62.500,00

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

L'acte és una resolució que posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà de recurscontenciós administratiu, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en eltermini de dos mesos. L'acció per ambdues vies únicament podrà ser simultània si respon a motius d'impugnaciódiferenciats. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret.

Berga, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Venturós i Villalba