Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificacions de l'expedient de modificació de crèdits 7/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Berga

EDICTE

PROCEDIMENT.

Modificacions de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament núm. 7/2016.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA.

En el decurs del termini d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits, aprovat pel Ple de la Corporació ensessió de 6 d'octubre de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 20 d'octubre de 2016, no s'ha presentat cap al·legació, i d'acord amb el que disposen els articles 172 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica amb el següent resum:

1.- Objecte

La modificació introdueix al pressupost municipal de l'exercici en curs, és la de crèdits extraordinaris, ja que no hi haconsignació, per fer front a les diferents despeses.

2.- Modificacions i finançament de l'expedient de l'Ajuntament:

Són les que a continuació es detallen:

Org.

Fun.

Eco.

Descripció

Post. Inicial

Modificacions

Post. total

TRANSFERÈNCIES POSITIVES

01

91202

10000

RETRIBUCIONS REGIDORS

93.930,62

26.000,00

119.930,62

11

92001

11000

RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL

51.152,76

21.400,00

72.552,76

05

15001

12000

Retribucions bàsiques Serveis Tècnics A1

14.824,22

38.500,00

53.324,22

19

49101

12000

Retribucions bàsiques Noves tecnologies A1

14.824,22

1.400,00

16.224,22

11

92001

12000

Retribucions bàsiques personal Oficines A1

37.060,55

9.800,00

46.860,55

05

15001

12001

Retribucions bàsiques Serveis Tècnics A2

26.071,20

3.000,00

29.071,20

02

23101

12001

Retribucions bàsiques Serveis socials A2

13.035,60

1.600,00

14.635,60

11

92001

12001

Retribucions bàsiques personal Oficines A2

39.106,80

18.000,00

57.106,80

03

13201

12003

Retribucions bàsiques policia local C1

189.216,84

88.600,00

277.816,84

07

33001

12003

Retribucions bàsiques Cultura-Educació C1

9.983,82

9.025,00

19.008,82

15

33020

12003

Retribucions bàsiques Joventut-Lleure C1

9.983,82

1.200,00

11.183,82

17

43001

12003

Retribucions bàsiques Promoció econòmica C1

9.983,82

1.200,00

11.183,82

18

43201

12003

Retribucions bàsiques Polítiques finalistes C1

9.983,82

1.300,00

11.283,82

11

92001

12004

Retribucions bàsiques personal Oficines C2

33.849,84

23.050,00

56.899,84

11

92001

12005

Retribucions bàsiques personal Oficines E

7.755,44

1.950,00

9.705,44

19

49101

12006

Triennis Noves tecnologies

1.710,36

1.120,00

2.830,36

14

15002

12100

Complement de destí Brigada Obres

14.710,08

3.200,00

17.910,08

11

92001

12100

Complement Destí Personal Oficines

109.172,21

19.500,00

128.672,21

14

15002

12101

Complement específic Brigada Obres

45.493,51

72.700,00

118.193,51

07

33001

12101

Complement específic Cultura-Educació

19.533,42

3.800,00

23.333,42

14

15002

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral B. Obres

217.597,34

8.750,00

226.347,34

08

16501

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral B. Enllumenat

78.134,93

300,00

78.434,93

08

17101

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral B. Jardineria

136.157,48

3.300,00

139.457,48

06

32301

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Escoles

41.439,35

1.720,00

43.159,35

06

32320

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Escola Bressol

232.356,05

13.000,00

245.356,05

06

32620

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Escola Música

557.024,39

95.700,00

652.724,39

07

33311

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Museu

18.787,75

1.750,00

20.537,75

16

34001

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Monitor Esports

30.071,11

1.121,00

31.192,11

16

34201

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Piscina

67.214,54

20.000,00

87.214,54

11

92001

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Oficines

96.851,48

6.600,00

103.451,48

07

33001

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL CULTURA - EDUCACIÓ

12.799,32

3.950,00

16.749,32

16

34201

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL PISCINES

21.368,40

57.450,00

78.818,40

11

92001

16200

MATRICULES JORNADES CURSETS, ETC.

765,00

2.000,00

2.765,00

02

23101

20200

LLOGUER PISOS SERVEIS SOCIALS

8.705,33

300,00

9.005,33

23

33002

20200

LLOGUER LOCAL RADIO BERGA

2.780,28

7.500,00

10.280,28

07

33221

20200

LLOGUER LOCAL ARXIU HISTÒRIC

1.671,60

5.100,00

6.771,60

26

92001

20200

ARRENDAMENTS DIVERSOS

18.243,48

30.000,00

48.243,48

E

26

92001

20300

ARRENDAMENTS FINANCERS

22.415,28

16.280,00

38.695,28

C

07

33312

21200

CONSERVACIÓ CENTRE CÍVIC (VALLDAN)

8.751,73

3.400,00

12.151,73

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Org.

Fun.

Eco.

Descripció

Post. Inicial

Modificacions

Post. total

26

92001

22000

MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.

31.840,45

2.000,00

33.840,45

08

16501

22100

CONSUMS ENLLUMENAT PUBLIC

275.000,00

2.610,00

277.610,00

06

32320

22105

QUEVIURES ESCOLA BRESSOL

14.300,00

2.000,00

16.300,00

26

92001

22604

HONORARIS PROFESSIONALS

76.200,00

50.000,00

126.200,00

06

32313

22609

CAMINS ESCOLARS

5.985,00

3.100,00

9.085,00

17

43001

22699

PROMOCIÓ ECONÒMICA

42.600,00

30.000,00

66.600,00

13

44110

22699

TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS

114.000,00

8.000,00

122.000,00

08

16301

22700

CONTRACTE PREST. SERVEIS NETEJA VIARIA

401.378,38

90.000,00

491.378,38

08

93301

22700

CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA EDIFICIS

319.090,44

10.000,00

329.090,44

08

16501

22799

CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC

45.000,00

23.500,00

68.500,00

02

23101

22799

CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS S.A.D.

167.291,86

20.000,00

187.291,86

11

31101

22799

CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RISCOS LABORALS

5.493,36

3.000,00

8.493,36

06

32620

22799

CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MUSICA

10.958,64

30.000,00

40.958,64

16

34210

22799

CONTRACTES PREST. SERVEIS PISCINA ESTIU

19.582,40

6.100,00

25.682,40

26

92001

22799

CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS VARIS

13.704,96

10.000,00

23.704,96

21

33813

48000

APORTACIÓ PENYA BOLETAIRE FESTA BOLETS

3.000,00

1.000,00

4.000,00

08

92006

62200

CONDICIONAMENT EDIFICIS MPALS. (BUXADE I DR. SALO)

21.000,00

21.000,00

14

15002

62400

ADQUISICIÓ MAQUINA I MITJANS MANIP. CARREGUES

0,00

18.000,00

18.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES POSITIVES

954.876,00

PARTIDES QUE SE SUPLEMENTEN

08

16501

22100

CONSUMS ENLLUMENAT PUBLIC

275.000,00

42.390,00

317.390,00

08

93301

22100

CONSUMS EDIFICIS MUNICIPALS

110.212,38

40.000,00

150.212,38

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

82.390,00

TOTAL INCREMENTS

1.037.266,00

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

07

33220

12000

Retribucions bàsiques Arxiu A1

14.482,22

3.982,00 10.500,22

12

92401

12001

Retribucions bàsiques personal Participació ciutadana A2

6.517,80

6.517,80 0,00

05

15001

12004

Retribucions bàsiques Serveis Tècnics C2

16.924,92

16.924,92 0,00

17

43001

12005

Retribucions bàsiques Promoció econòmica E

7.755,44

7.755,44 0,00

03

13201

12006

Triennis Policia Local

35.572,33

9.067,00 26.505,33

05

15001

12006

Triennis Serveis Tècnics

8.398,29

5.142,00 3.256,29

14

15002

12006

Triennis Brigada Obres

9.100,08

3.534,00 5.566,08

11

92001

12006

Triennis personal oficines

41.459,89

4.400,00 37.059,89

03

13201

12100

Complement de destí Policia Local

91.925,40

13.500,00 78.425,40

07

33220

12100

Complement de destí Arxiu i documentació

8.242,50

8.242,50 0,00

17

43001

12100

Complement de destí Promoció econòmica

7.672,98

3.000,00 4.672,98

12

92401

12100

Complement Destí Personal Participació ciutadana

3.604,58

3.604,58 0,00

13201

12101

Complement específic Policia Local

468.882,43

85.100,00 383.782,43

15001

12101

Complement específic Serveis Tècnics

88.204,36

62.200,00 26.004,36

07

33220

12101

Complement específic Arxiu i documentació

11.859,78

5.859,00 6.000,78

17

43001

12101

Complement específic Promoció econòmica

21.327,50

9.200,00 12.127,50

11

92001

12101

Complement específic Personal Oficines

276.967,54

62.300,00 214.667,54

12

92401

12101

Complement específic Personal Participació ciutadana

6.149,84

6.100,00 49,84

02

23101

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Serveis Socials

182.913,48

26.354,76 156.558,72

07

33210

13000

Retribucions bàsiques pers. Laboral Biblioteca

63.315,67

17.300,00 46.015,67

11

92003

13002

RECUPERACIÓ 3/4 PARTS DE PAGA EXTRA 2012

150.000,00

150.000,00 0,00

03

13201

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL

241.048,75

20.200,00 220.848,75

13

15001

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TÈCNICS

59.461,92

28.140,00 31.321,92

14

15002

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL BRIGADA OBRES

114.622,10

44.300,00 70.322,10

08

16501

16000

QUOTA EMPRESA SEG. SOCIAL BRIGADA ENLLUMENAT

28.180,31

3.900,00 24.280,31

08

17101

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL BRIGADA JARDINERIA

44.159,40

10.370,00 33.789,40

02

23101

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS

70.814,00

26.600,00 44.214,00

06

32620

16000

QUOTA EMPRESA ESCOLA MUSICA

173.269,30

140.000,00 33.269,30

17

43001

16000

QUOTA EMPRESA SEG. SOCIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA

13.712,40

6.500,00 7.212,40

19

49101

16000

QUOTA EMPRESA SEG. SOCIAL NOVES TECNOLOGIES

42.073,56

9.600,00 32.473,56

11

92001

16000

QUOTA EMPRESA SEGURETAT SOCIAL OFICINES - EVENTUALS

213.938,18

32.400,00 181.538,18

12

92401

16000

QUOTA EMPRESA SEG. SOCIAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.782,19

4.782,00 0,19

14

15320

21000

CONSERVACIÓ VIES PUBLIQUES

52.267,98

7.000,00

45.267,98

08

16001

21000

CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM

28.639,90

10.000,00

18.639,90

08

16501

21000

CONSERVACIÓ XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

27.600,00

7.000,00

20.600,00

16

34212

21200

CONSERVACIÓ PAVELLÓ ESPORTS

32.462,11

5.000,00

27.462,11

07

33004

22606

EXPOSICIONS, CONCURSOS I CONFERÈNCIES

10.200,00

4.000,00

6.200,00

07

33401

22608

FIRA DE TEATRE

12.000,00

12.000,00

0,00

21

33813

22608

FESTES: BOLETS

5.175,00

1.000,00

4.175,00

07

33405

22609

ACTIVITATS CULTURALS D'ESTIU

6.000,00

5.000,00

1.000,00

16

34101

22609

DESPESES REGIDORIA ESPORTS

43.764,86

5.000,00

38.764,86

23

43101

48000

APORTACIÓ AGENCIA DESENV. BERGUEDÀ FIRES

75.000,00

25.000,00

50.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

917.876,00

MAJORS INGRESSOS

E

13000

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

125.000,00

51.400,00

176.400,00

39300

INTERESSOS DE DEMORA

18.000,00

18.390,00

36.390,00

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Org.

Fun.

Eco.

Descripció

Post. Inicial

Modificacions

Post. total

45080

SUBV. DIPUTACIÓ SUFICIÈNCIA FINANCERA

0,00

19.600,00

19.600,00

45080

SUBVENCIÓ GENERALITAT ACT. PRIMER SECTOR

100.000,00

30.000,00

124.000,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS

119.390,00

TOTAL FINANÇAMENT EXPEDIENT

1.037.266,00

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE

L'acte és una resolució que posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà de recurscontenciós administratiu, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en eltermini de dos mesos. L'acció per ambdues vies únicament podrà ser simultània si respon a motius d'impugnaciódiferenciats. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri ajustat a dret.

Berga, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Venturós i Villalba