Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'Ordenació singular de terrasses a la plaça d'Eivissa i entorns, al districte d'Horta-Guinardó
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó

EDICTE

Expedient número 07-OS4301. Districte d'Horta-Guinardó.

La Regidora del Districte d'Horta-Guinardó, en data 15-11-16, adoptà el següent acord:

"APROVAR inicialment el projecte d'Ordenació Singular de Terrasses a la Plaça d'Eivissa i Entorns, al Districte d'Horta-

Guinardó, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 76 i 78 de l'Ordenança de Terrasses, SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'esmentat projecte per un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de lapublicació d'aquesta resolució en el Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pàgina web del Districte d'Horta-

Guinardó. El projecte podrà ser consultat dins l'horari d'atenció al públic a la Secretaria del Districte d'Horta-Guinardósituada al carrer Lepant, 387, 1ª planta, de Barcelona".

L'expedient restarà exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils. Dins l'esmentat termini, que començarà a comptar apartir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), els interessats podran examinar-lo ipresentar les al·legacions que considerin pertinents. L'horari d'atenció al públic de la Secretaria del Districte serà de12:00 a 14:00 h de dilluns a divendres.

Barcelona, 17 de novembre de 2016

El secretari general, p. d. de data 11 de maig de 2010, la cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, NúriaMunell Casadesús