Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de la renovació del sistema de conferències de la sala de Comissions de Govern ubicada a la planta quarta de l'edifici Nou
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.

c) Número de Contracte: 16004989.

d) Expedient: 0811/16.

2. a) Objecte del contracte: renovació del sistema de conferències de la sala de Comissions de Govern ubicada a laplanta quarta de l'edifici Nou.

b) Lloc d'execució: Ciutat de Barcelona.

c) Termini d'execució: 15 dies a comptar des del dia següent al de la formalització del contracte.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

c) Lots: no.

4. Pressupost base de licitació:

Import total: 33.000,00 EUR, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 27.272,72,00 EUR, pressupost net, i 5.727,27EUR en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per 100.

5. Garantia provisional i definitiva: S'exigeix una garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost base.

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. Pl. Sant Miquel, 4-5, planta entresol, EdificiNou (08002) Barcelona. Tel. 93-402.73.21.

b) Per a obtenir més informació podeu consultar la web: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCNAjt/customProf.

7. Requisits específics del contractista:

Els indicats en el plec de clàusules administratives que es publica en el perfil de contractant de l'Ajuntament abansindicat.

8. Condicions especials d'execució:

Les previstes al plec de clàusules administratives que es publica en el perfil de contractant de l'Ajuntament abansindicat.

9. Presentació de les ofertes:

a) Lloc de presentació: Oficina del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona situada a Pl. Sant Miquel, 3. També6

podran presentar-se a qualsevol altre oficina de l'esmentat Registre.

b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 8 dies naturals, a comptar des

2

del dia següent al de la publicació de l'últim anunci oficial en el BOP o en el perfil de contractant.

c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

10. Altres informacions:

- Obertura de les proposicions: La Mesa de contractació es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalitzacióN

del termini de presentació de proposicions, en el dia i lloc que oportunament es comunicarà als licitadors.

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

11. Despeses d'anuncis:

Les despeses de l'anunci aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 28 de novembre de 2016

La secretària delegada, M. Isabel Fernández Galera

2