Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Argençola

EDICTE

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 16 de novembre de 2016, expedient de modificació decrèdits núms. 2/2016, per transferència de crèdits entre ampliacions pressupostaries del pressupost vigent 2016,s'exposa al públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament pel termini de quinze dies, a partir des de l'endemà de lapublicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo ipresentar reclamacions davant el Ple, de conformitat amb allò que disposa l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Argençola, 21 de novembre de 2016

El batlle, Toni Lloret Grau