Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte del servei de dinamització de les activitats esportives i de consergeria-manteniment del pavelló poliesportiu El Cim
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Teià

EDICTE d'adjudicació i formalització de contracte

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Teià.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número d ?expedient: 2016-Serveis-3.

d) Direcció d'Internet de perfil del contractista: www.teia.cat.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Prestació del servei de dinamització de les activitats esportives i consergeria-manteniment en el pavellópoliesportiu El Cim de Teià.

c) Lot (en el seu cas): -

d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:

DOGC de 1/09/2016.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5/09/2016

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma d'adjudicació: Criteris d'adjudicació.

4. Pressupost base de licitació. Import total

112.600,93 EUR/anuals, IVA inclòs

5. Adjudicació

a) Data: 03/11/2016.

b) Contractista: Ebone Servicios Educación Deporte, SL.

c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import net: 92.127,58 EUR/anuals.

Import total: 111.474,38 EUR/anuals

6. Formalització: 17/11/2016.

Teià, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda